Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ КОМПЕТЕНЦІЙ


Рік публікації2017
АвториКравцова Л. В., Зайцева Т. В., Камінська Н. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакомпетентнісний підхід, компетенції, система дистанційного навчання, система тестування
Аннотація

У Херсонській державній морській академії проводиться дослідна експериментальна робота з інтеграції навчального процесу на основі компетентнісного підходу в державну освітню політику України. Одним із напрямків цієї роботи є створення та впровадження платформи дистанційної освіти для підтримки навчального процесу в Херсонській морській академії.
Система дистанційного навчання ХДМА побудована на основі відкритої платформи Moodle, яка пропонує широкий спектр можливостей для повноцінної підтримки процесу навчання в дистанційному середовищі – різноманітні способи подання навчального матеріалу, перевірки знань і контролю успішності. Особливістю розробленої системи є те, що ефективність стратегії навчання забезпечується врахуванням психологічних особливостей контингенту користувачів, кінцевої мети навчання, мотивації всього процесу отримання освіти, а саме, специфіки професії моряка. Одним з основних напрямків роботи була повна заміна класичної методики проведення екзаменаційної сесії на комплексне тестування, яке охоплює всі дисципліни від 1 до 5 курсу навчання та проводиться на основі платформи дистанційної освіти.
Результати проведеного експерименту показали, що власний сайт дистанційного навчання учбового закладу є дієвим засобом як вивчення навчального матеріалу, так і перевірки якості його засвоєння.

Нумерація сторінок074-085
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000643
Додаток
[file] 074-085.pdf


Література: 

1. Биков, В.Ю. & Лапінський, В.В. (2012). Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення. Комп’ютер у Школі та Сім’ї. 2. 3-6.
2. Кравцов Г.М. (2008). Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузу. Інформаційні Технології в Освіті. 2. 42-46.
3. Кравцов, Г.М. & Тарасіч, Ю.Г.(2013). Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної та електронної освіти». 2. 50-54.
4. Кухаренко, В.М. (2012). Теорії навчання на сучасному етапі розвитку дистанційного навчання. Теорія та Методика Електронного Навчання. Кривий Ріг. 3. 153-161.
5. Кухаренко, В.М. (Ред), Рибалко, О.В. & Сиротенко, Н.Г. (2002). Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. (3-е вид.). Харків: НТУ ХПІ, "Торсінг". 320.
6. Кухаренко, В.М., Романовський, О.Г. & Панфілов, Ю.І. (Ред.). (2012). Формальне, неформальне, інформальне і соціальне у дистанційному навчанні. Соціальні педагогічні технології в освіті. Харків: НТУ "ХПІ". 12(3). 114-124.
7. Кухаренко, В.М. (2015). Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні Технології в Освіті. 24. 53-67.
8. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003-10. (2010). Київ. Режим доступу http://kodeksy.com.ua/ka/buh/kp.htm.
9. Cайт дистанційного навчання ХДМА. Режим доступу http://www.dist.kma.ks.ua/.
10. Смірнова-Трибульська, Є.М. (2007). Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE. Херсон: Айлант. 465.
11. Триус, Ю.В.(ред.), Герасименко, І.В. & Франчук, В.М. (2016). Система електронного ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник. Черкаси. 220.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Bykov, V.Yu. & Lapinsky, V.V. (2012) Methodological and methodological foundations for the creation and use of electronic educational tools. Computer in School and Family, 2, 3-6.
2. Kravtsov, G.M. (2008) The system of monitoring the quality of electronic information resources of the university. Information Technologies in Education, 2, 42-46.
3. Kravtsov, G.M. &Tarasych, Yu.G. (2013) The modern state of distance learning in higher educational institutions of Ukraine. Materials of the second international scientific-practical conference "Problems of the theory and practice of distance and electronic education". 50-54.
4. Kukharenko, V.М. (2012) Theory of teaching at the present stage of development of distance learning. Theory and Method of E-learning, Krivoy Rog, 3, 153-161.
5. Kukharenko, V.M., Rybalko, O. V. & Syrotenko, N.G. (2002) Distance Learning: Terms of Use. Distance course (3rd ed.). Kharkiv, NTU KhPI Torsing. 320.
6. Kukharenko, V.M. Romanovsky, O.G. & Panfilov, Yu.I. (Ed’s) (2012) Formal, not formal, informal and social in distance learning. Social Pedagogical Technologies in Education. Kharkiv, NTU KhPI. 12(3). 114-124.
7. Kukharenko, V.M. (2015) System approach to mixed learning. Information Technologies in Education. 24, 53-67.
8. National Classifier of Ukraine: Classification of professions DK 003-10. (2010) Kyiv. Retrieved from http://kodeksy.com.ua/ka/buh/kp.htm.
9. The KSMA's Distance Learning Site. Retrieved from http://www.dist.kma.ks.ua/.
10. Smirnova-Trybulskaya, E.N. (2007) Distance learning with the use of the system MOODLE. Kherson, Ailanthus. 465.
11. Trius, Yu.V., Gerasimenko, I.V. & Franchuk V.M. (2016) Electronic HEI system based on MOODLE. Cherkassy, 220.


Date_of_receipt: 

06.08.2017


Date_of_ratified: 
25.09.2017
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравцова Л.В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ КОМПЕТЕНЦІЙ / Л.В.Кравцова, Т.В.Зайцева, Н.Г.Камінська // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 32. - С. 74-85.