Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ РЕДАКТОР ВІРТУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Рік публікації2017
АвториКравцов Г. М., Баєв А. С., Лемещук О. І., Орлов В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавіртуальна лабораторія, редактор лабораторних робіт, система дистанційного навчання, фізична лабораторія
Аннотація

Розглядаються питання моделювання структури об'єктів системи, проектування модулів програмного забезпечення і технології створення редактора віртуальної лабораторії. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю в існуючих системах дистанційного навчання підтримки створення та використання віртуальних лабораторних робіт з дисциплін природничо-наукового профілю. Предметом дослідження є програмний модуль створення і використання віртуальних лабораторних робіт в системі дистанційного навчання. Мета дослідження – розробка моделі системи та опис технології розробки програмного забезпечення віртуальної лабораторії з фізики для системи дистанційного навчання. Описано інформаційні технології проектування структури віртуальної лабораторії і основні режими роботи програмного модуля редактора віртуальної лабораторної роботи.
В основі структури програмного модуля «Віртуальна лабораторія» лежить мультимедійний Веб-редактор віртуальних лабораторних робіт, який створений за технологією об'єктно-орієнтованого проектування. Програмна бібліотека мультимедійних 3D об'єктів, створених в середовищі розробки інтерактивних графічних об'єктів Unity3D, уніфікує процес створення і обробки віртуальних лабораторних робіт. Базовим математичним пакетом для підтримки обчислень є математичний процесор Waterloo Maple. Застосування розробленого програмного інтерфейсу дозволить викладачам створювати лабораторні роботи і використовувати їх у своїх дистанційних курсах. Учні, в свою чергу, зможуть проводити дослідження, виконуючи віртуальні лабораторні роботи.
В якості прикладу розглядається редактор віртуальної лабораторії з фізики в системі дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет».

Нумерація сторінок063-079
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000650
Додаток
[file] 063-079.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Козловський, Є.О. & Кравцов, Г.М. (2011). Віртуальна лабораторія в структурі cистеми дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті, 10, 102 – 109.
2. Козловский, Е.О. & Кравцов, Г.М. (2012). Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе Херсонский виртуальный университет. Інформаційні технології в освіті, 12, 55 – 60.
3. Буч, Г. (2008). Объектно-ориентированный анализ и проектирование.
4. Соловов, А. В. (2002). Виртуальные учебные лаборатории в инженерном образовании. Индустрия образования, 2, 386 – 392.
5. Меньшиков, Д. В., Эйхман, Е. А. & Юн, С. Г. (2011). Основные подходы к разработке системы построения виртуальных моделей и демонстраций. Новые образовательные технологии в вузе (НОТВ – 2011): сб. материалов восьмой междунар. науч.-метод. конф., 2–4 февр. 2011 г., 373– 378.
6. Козловський, Є. О. & Кравцов, Г. М. (2014). Мультимедійна віртуальна лабораторія з фізики в системі дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті, 18, 80 – 89.
7. Unity (game engine). Взято з https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_%28game_engine%29.
8. Наглядная физика. Взято з http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view= section&layout=blog&id=5&Itemid=94 .
9. Лабораторна робота №4. Школа сучасних знань. Взято з http://www.zhu.edu.ua/ mk_school/pluginfile.php/15939/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%964.pdf.
10. Олифер, В. Г. & Олифер, Н. А. (2006). Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Kozlovskyy, E. O. & Kravtsov, G. M. (2011). Virtual Laboratory in Distance Learning System. Information Technology in Education, 10, 102 - 109.
2. Kozlovskyy, E. O. & Kravtsov, G. M. (2012). Objective Model of Software Structure of Virtual Laboratory in System the Kherson Virtual University. Information Technology In Education, 12, 55 - 60.
3. Buch, G. (2008). Object-Oriented Analysis and Design.
4. Solovov, A. V. (2002). Virtual Training Laboratories in Engineering Education. Industriya obrazovaniya, 2, 386 - 392.
5. Menshikov, D. V., Eichmann, E. A. & Yun, S. G. (2011). The Main Approaches to Developing a System for Constructing Virtual Models and Demonstrations. New Educational Technologies in the University (NOTV - 2011): Sat. materials of the eighth international. scientific method. Conf., February 2-4. 2011, 373-378.
6. Kozlovskyy, E. O. & Kravtsov, G. M. (2014). Multimedia Virtual Laboratory for Physics in the Distance Learning. Information Technology in Education, 18, 80 - 89.
7. Unity (game engine). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_%28game_engine%29.
8. Visual Physics. Retrieved from http://www.virtulab.net/index.php?option= com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=94.
9. Laboratory work №4. School of Modern Knowledge. Retrieved from http://www.zhu.edu.ua/ mk_school/pluginfile.php/15939/mod_resource/content/0/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%964.pdf.
10. Olifer, V. G. & Olifer, N. A. (2006). Computer Networks. Principles, Technologies, Protocols.


Стаття надійшла до редакції: 

08.11.2017

0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравцов Г.М. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ РЕДАКТОР ВІРТУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» / Г.М.Кравцов, А.С.Баєв, О.І.Лемещук [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 33. - С. 63-79.