Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ В MAPLE-СЕРЕДОВИЩІРік публікації2017
АвториКушнір В. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаалгоритм, математична модель, система лінійних рівнянь, технологія
Аннотація

Досліджується проблема конструювання квадратних рівнянь і систем рівнянь з параметрами з використанням Maple-технології. На сьогодні в навчальний процес усе частіше впроваджуються «задачі зворотного мислення» (В.А.Крутенький) або просто «зворотні задачі» (П.М.Ерднієв). Задачі конструювання математичних завдань заздалегідь визначеного виду і з визначеними властивостями є зворотними завданнями, котрі розгортають ще один аспект навчальної ситуації і тим самим створюють «надлишок її бачення» (М.М.Бахтін). Розв’язування зворотних задач розвивають у студентів чи учнів мислення, уяву та інші вищі психічні функції. Однак їх упровадження в навчальний процес ще недостатнє. Однією з причин такої ситуації є недостатня кількість посібників з достатньою кількістю варіантів однотипних завдань. Особливо це стосується конструювання завдань з параметрами. Конструювання в «ручному режимі» вимагає значних часових, когнітивних, фізичних та інших затрат, несе в собі ризики технічних та обчислювальних помилок. У час інформаційного суспільства і цифрової економіки є всі можливості виконувати дії конструювання в певному ІКТ-середовищі (у нас Maple-середовище), що значною мірою розв’язує наведені проблеми конструювання, створює нове інтегративне навчально-інформаційне середовище, дозволяє в автоматичному режимі продукувати достатню кількість різних варіантів однотипних завдань.
Задачі з параметрами є одними із завдань, розв’язання котрих вимагає від суб’єктів учіння творчості, зокрема нестандартного підходу до розв’язування. Кожна задача з параметрами вимагає свого окремого способу й алгоритму розв’язування і тому вимагає продуктивного учіння, що не вписується в стандартні способи й алгоритми. Стаття присвячена розв’язуванню наведених проблем.

Нумерація сторінок007-024
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000647
Додаток
[file] 007-024.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гончаренко С.У. (2008). Фундаментальність освіти як дидактичний принцип. Шлях освіти, 1 (47), 2 – 6.
2. Кушнір В.А. Дослідницька діяльність у фундаментальній професійній підготовці майбутніх учителів. Наукові записки, Педагогічні науки, Кіровоградський РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 150, 23-28.
3. Кушнір В.А. (2014). Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми. Інноваційні технології в освіті, 18, 030-041.
4. Кушнір В.А. (2014). Проблеми поєднання фундаментального і інноваційного при вивченні математики у вищих навчальних закладах. Витоки педагогічної майстерності: Зб. наук. праць, Полт. педаг. універ. ім.В.Г.Короленка, 20, 161 – 172.
5. Кушнір В.А. (2015). Тенденції та чинники розвитку математичної освіти та їх відображення в змісті підручників. Проблеми сучасного підручника, зб. наук. праць. К.: Педагогічна думка, 15, 317 – 327.
6. Семеріков С.О. (2009). Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія. Кривий Ріг: Мінерал, К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 284–339.
7. Bernardin L., Chin P., DeMarco P., Geddes R., Hare D., Heal K, ... Workortter S.M. (2011). Maple Programming Guide. Canada, Maplesoft, division of Waterloo Maple Inc.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Honcharenko S.U. (2008). Fundamentality of Education as Didactic Principle. Shlyax osvity, 1 (47), 2-6.
2. Kushnir V.A. (2016). Research activity in the fundamental professional training of future teachers. Naukovi zapysky. Seriya: Pedagogichni nauky, 150, 23-28.
3. Kushnir V.A. (2014). Designing of educational tasks in mathematics: mathematical models, algorithms, programs. Innovatsiyni tekhnolohiyi v osviti, 18, 30-41.
4. Kushnir V.A. (2015). Problems of the combination of fundamental and innovative aspects in the study of mathematics in higher educational institutions. Vytoky pedahohichnoyi maysternosti: Zb. nauk. pratsʹ, 20,161-172.
5. Kushnir V.A. (2015). Trends and factors in the development of mathematical education and their reflection in the content of textbooks. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. pratsʹ, 15, 317-327.
6. Semerikov S.O. (2009). Fundamentalization of teaching of computer science disciplines in high school: Monograph. Krivoy Rog, Mineral.
7. Bernardin L., Chin P., DeMarco P., Geddes R., Hare D., Heal K, ... Workortter S.M. (2011). Maple Programming Guide. Canada, Maplesoft, division of Waterloo Maple Inc.


Стаття надійшла до редакції: 

11.11.2017


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кушнір В.А. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ В MAPLE-СЕРЕДОВИЩІ / В.А.Кушнір // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 33. - С. 07-24.