Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА WORD ТА MATLABРік публікації2018
АвториДорошенко М. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтегроване середовище, М-книга, програмоване навчання, система Matlab, чисельні методи
Аннотація

У статті розглянуто можливості використання інтегрованого середовища Word та Matlab для навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень. Ця дисципліна відіграє важливу роль у підготовці фахівців ВНЗ фізико-математичного профілю, бо поєднує в собі як математичну теорія методів, вивчення якої потребує фундаментальних математичних знань так і знань основ програмування та спеціальних математичних пакетів.
У статті розглянуто принципи створення, редагування інтегрованого середовища (М-книг), способи виконання команд Matlab у створеному середовищі. В результаті створюються текстові документи безпосередньо в текстовому процесорі Word, за допомогою яких здійснюються складні науково-технічні розрахунки. Інтегроване середовище Word та Matlab – це клієнт-серверна система, в якому Word є клієнтом, а система Matlab – сервером.
У роботі запропоновано використовувати для навчання чисельних методів М-книги двох видів, а саме: для навчання та виконання лабораторних робіт. Запропонована структура таких М-книг. Розроблена структура М-книг для навчання та виконання лабораторних робіт. Приведено М-книги навчання методів простої ітерації та Ньютона наближеного розв’язування нелінійного рівняння з однією змінною, а також М-книги вивчення квадратурних формул центральних прямокутників та трапецій. На прикладі цих М-книг показані переваги використання інтегрованого середовища Word та Matlab для навчання методів обчислень, а саме в текстовому документі поряд з математичною теорією чисельного метод містяться команди Matlab реалізації методу. Це дає змогу студенту після виконання кожного кроку алгоритму проаналізувати отримані результати.

Нумерація сторінок021-033
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000658
Додаток
[file] 021-033.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Ануфриев, И. Е., Смирнов, А. Б., Смирнова, Е. Н. & Ануфриев, И. Е. (2005). MATLAB 7. Санкт- Петербург: БХВ-Петербург.
2. Беспалов, В. П. (1970). Программированное обучение. Дидактические основы. Москва: Высшая школа.
3. Задачин, В. М. & Конюшенко, І. Г. (2014). Чисельні методи : навчальний посібник Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
4. Кутнів, М. В. (2010). Чисельні методи. Львів : Вид. –во Растр–7.
5. Лященко, М. Я. & Головань М. С. (1996). Чисельні методи. Київ: Либідь.
6. Мэтьюз, Д. & Финк, К. (2001). Численные методы. Использование Matlab. Москва: СПб. Вильямс.
7. Мусіяка, В. Г. (2004). Основи чисельних методів механіки. Київ: Вища освіта.
8. Самарский, А. А. (1987). Введение в численные методы. Москва: Наука.
9. Цегелик, Г. Г. (2004). Чисельні методи : Підручник для вузів. Львів : Вид. ЛНУ ім. І. Франка.
10. Фельдман, Л. П., Петренко, А. І & Дмитрієва, О. А. (2006). Чисельні методи в інформатиці. Київ: Вид. група BHV.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Anufryev, Y. E., Smyrnov, A. B., Smyrnova, E. N. & Anufryev, Y. E. (2005). MATLAB 7. Saint-Petersburg: BKhV-Peterburh.
2. Bespalov, V. P. (1970). Programmed training. Didactic bases / V.P. Bespalov. – Moscow: Vysshaia shkola.
3. Zadachyn, V. M. & Koniushenko, I. H. (2014). Numerical Methods: A Textbook. Kharkiv: Vyd. KhNEU im. S. Kuznetsia.
4. Kutniv, M. V. (2010). Numerical methods. Lviv : Vyd. –vo Rastr–7.
5. Liashchenko, M. Ya. & Holovan M. S. (1996). Numerical Methods. Kyiv: Lybid.
6. Mathews D. & Fink, K. (2001). Numerical methods. Using Matlab. Moscow: SPb. Vyliams.
7. Musiiaka, V. H. (2004). Fundamentals of numerical methods of mechanics. Kyiv: Vyshcha osvita.
8. Samarskyi, A. A. (1987). Introduction to numerical methods. Moscow: Nauka.
9. Tsehelyk, H. H. (2004). Numerical methods: Textbook for high schools. Lviv : Vyd. LNU im. I. Franka.
10. Feldman, L. P., Petrenko, A. I & Dmytriieva, O. A. (2006). Numerical Methods in Computer Science. Kyiv: Vyd. hrupa BHV.


Стаття надійшла до редакції: 

22.01.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Дорошенко М.В. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА WORD ТА MATLAB / М.В.Дорошенко // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 34. - С. 21-33.