Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ


Рік публікації2018
АвториЗубенко Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаІнтернет-інструменти, інформаційні технології, навчання англійської як іноземної, організація «FHI 360», програма «AE E-Teacher Program», програмне забезпечення, ресурси
Аннотація

У статті розглядаються та аналізуються інформаційні технології, створені американськими науковцями для удосконалення шляхів та методів навчання англійської мови як іноземної в межах програми «AE E-Teacher Program», розробленої під керівництвом неприбуткової організації з розвитку людини «FHI 360» (Family Health International 360) з метою покращення вивчення англійської мови, надання доступу до різноманітних автентичних матеріалів, що відповідають найважливішим проблемам розвитку методики навчання іноземної мови в міжнародній освіті та потребам людства. Ексклюзивне право навчати за цією програмою отримав університет штату Айова. Автор статті, пройшовши повний курс цієї програми, надає опис існуючих Інтернет-інструментів, ресурсів та програмного забезпечення у викладанні мов, характеризує доцільність їх використання для вирішення дидактичних завдань уроку в навчанні аудіювання, читання, говоріння, письма, граматики та лексики англійської мови як іноземної. Дослідниця окреслює також потреби українських педагогів у створенні бази даних сучасних технологій, які б надавали матеріали, що постійно оновлюються, пов’язані з сучасним життям, з різних видів мовленнєвої діяльності, для студентів з різним рівнем знань, методичні розробки, запропоновані науковцями та вчителями-практиками, технології, які здатні замінити швидко старіючі підручники, підвищити мотивацію і зацікавленість студентів у навчанні.

Нумерація сторінок047-060

DOI: 
10.14308/ite000660


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Власенко, А. (2014). Становлення майбутнього вчителя іноземної мови відповідно до вимог сучасності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 9 (Ч. 1), 22-26.
2. Гавриленко, О.М. (2010). Технологія формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (16). Retrieved from http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
3. Гавриленко, О.М. (2009). Готовність майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 87.
4. Гуржій, А.М. & Карташова, Л.А. (2013). Про проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі. Інформаційні технології в освіті, 15, 11-19.
5. Зубенко, Т.В. (2009). Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи (дис. канд. Пед. Наук : 13.00.04 – теорія та методика проф. освіти). Retrieved from http://93.183.203.244:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/758/dis_Zube....
6. Коваленко, О.Ю. (2015). Підвищення якості навчання іноземним мовам у вищому навчальному закладі за допомогою мультимедійних засобів у процесі підготовки майбутніх економістів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 3, 114-118.
7. Коломінова, О.О. & Роман, С.В. (2010). Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі. Іноземні мови, 2, 40–47.
8. Морська, Л.І. (2013). Реалізація системи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України Серія: педагогічні та психологічні науки, № 2(67), 167-179.
9. Удина, Н.Н. (2014). Коллаборативное письмо в электронной среде обучения иностранному языку. Информационно-коммуникационные технологии в лингвистике, лингводидактике и межкультурной коммуникации, 314-320. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=23234934.
10. Юцевич І.С. (2017). Проблема готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у процесі фахової підготовки. Методична підготовка майбутнього вчителя, 327-331.
11. Australian Institute For Teaching and School Leadership. (2017). Explore all our tools and resources. Retrieved from https://www.aitsl.edu.au/tools-resources?type=6de38691-b1e8-6477-b58f-ff....
12. Chapelle, C. & Voss, E. (2016). 20 years of technology and language assessment. English Publications, 139. Retrieved from https://lib.dr.iastate.edu/engl_pubs/139.
13. Chapelle, C. (2013). Computer-Assisted Language Learning Effectiveness Research. English Publications, 209. Retrieved from https://lib.dr.iastate.edu/engl_pubs/209
14. Chun, D.M. (2016). The role of technology in SLA research. Language Learning & Technology, 20 (2), pp. 98–115. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/june2016/chun.pdf.
15. Chun, D. M., Kern, R., & Smith, B. (2016). Technology in language use, language teaching, and language learning. Modern Language Journal, 100(1), 64–80.
16. Cotos, E. (2015). Automated Writing Analysis for writing pedagogy: From healthy tension to tangible prospects. English Publications, 63. Retrieved from http://lib.dr.iastate.edu/engl_pubs/63.
17. FHI 360, nonprofit human development organization. (2018). Look around. All the way around... Retrieved from https://www.fhi360.org/about-us.
18. Godwin-Jones, R. (2009). Focusing on form: Tools and strategies. Language Learning & Technology, 13(1), 5-12. Retrieved from http://llt.msu.edu/vol13num1/emerging.pdf.
19. Gugin, D. (2014). A Paragraph-First Approach to the Teaching of Academic Writing. English Teaching Forum, 52(3), 24-29.
20. James W. Porcaro. (2003). Teaching English for Science and Technology: An Approach for Reading with Engineering. English Teaching Forum, 2, 32-39.
21. Kessler, G., Bikowski, D., & Boggs, J. (2012). Collaborative writing among second language learners in academic web-based projects. Language Learning & Technology, 16(1), 91-109. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/february2012/kesslerbikowskiboggs.pdf.
22. Li, Z., Dursun, A., Hegelheimer, V. (2017). Technology and L2 Writing. The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning, 77-92.
23. Lowry P.B., Curtis A., Lowry M.R. (2004). Building a taxonomy and Nomenclature of Collaborative Writing to Improve Interdisciplinary research and Practice. Journal of Business Communication. Retrieved from: http://job.sagepub.com/content/41/1/66.
24. Ockey, G. J., & French, R. (2016). From One to Multiple Accents on a Test of L2 Listening Comprehension. Applied Linguistics, 37(5), 693-715.
25. Sejdiu, S. (2017). Are Listening Skills Best Enhanced Through the Use of Multimedia Technology. Digital Education Review, 32, 60-72.
26. Skehan, P. (2007) Language Instruction Through Tasks. International Handbook of English Language Teaching, 289-301.
27. Thomas, C. (2014). Meeting EFL Learners Halfway by Using Locally Relevant Authentic Materials. English Teaching Forum, 3, 14-23.
28. Wun Phng, S., Huong, (2017). Video Presentation “Using GoogleDocs for Collaborative Writing”. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Nw4EAwRUz2c&feature=youtu.be.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Vlasenko, A. (2014). The formation of a prospective foreign language teacher in accordance with the requirements of modern times. Problems of modern teacher’s training, 9 (1), 22-26.
2. Havrylenko, O.M. (2010). Technology of forming readiness of prospective foreign languages’ teachers for the use of information and communication technologies. Information technologies and teaching aids, 2 (16). Retrieved from http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
3. Havrylenko, O.M. (2009). The readiness forming technology for the use of information and communication technologies by future teachers of foreign languages in their professional activity. Scientific notes. Series: Pedagogical sciences, 87.
4. Hurzhii, A.M. & Kartashova L.A. (2013). On the problems of continuity of information technology education at school and higher pedagogical educational institution. Information technologies in education, 15, 11-19.
5. Zubenko T.V. (2009). The organizational and pedagogical conditions of prospective teacher’s training for the realization of the communicative approach in teaching foreign languages for primary pupils (dissertation). Retrieved from http://93.183.203.244:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/758/dis_Zube....
6. Kovalenko, O.Yu. (2015). Improving the quality of teaching foreign languages at a higher educational institution with the help of multimedia tools in the process of future economists’ training. Scientific notes of the Berdiansk State Pedagogical University, 3, 114-118.
7. Kolominova, O.O. & Roman, S.V. (2010). Modern English Learning Technologies in Elementary School. Foreign languages, 2, 40-47.
8. Morskaya, L.I. (2013). Implementation of the system of future foreign language teacher preparation to the use of information technologies. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Series: Pedagogical and Psychological Sciences, 2 (67), 167-179.
9. Udina, N.N. (2014). Collaborative writing in the electronic environment for teaching a foreign language. Information and communication technologies in linguistics and intercultural communication, 314-320. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=23234934.
10. Yutsevich, I.S. (2017). The problem of foreign languages teachers-trainees readiness to use IT-technologies while professional training. Methodical training of the future teacher, 327-331.
11. Australian Institute For Teaching and School Leadership. (2017). Explore all our tools and resources. Retrieved from https://www.aitsl.edu.au/tools-resources?type=6de38691-b1e8-6477-b58f-ff....
12. Chapelle, C. & Voss, E. (2016). 20 years of technology and language assessment. English Publications, 139. Retrieved from https://lib.dr.iastate.edu/engl_pubs/139.
13. Chapelle, C. (2013). Computer-Assisted Language Learning Effectiveness Research. English Publications, 209. Retrieved from https://lib.dr.iastate.edu/engl_pubs/209
14. Chun, D.M. (2016). The role of technology in SLA research. Language Learning & Technology, 20 (2), pp. 98–115. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/june2016/chun.pdf.
15. Chun, D. M., Kern, R., & Smith, B. (2016). Technology in language use, language teaching, and language learning. Modern Language Journal, 100(1), 64–80.
16. Cotos, E. (2015). Automated Writing Analysis for writing pedagogy: From healthy tension to tangible prospects. English Publications, 63. Retrieved from http://lib.dr.iastate.edu/engl_pubs/63.
17. FHI 360, nonprofit human development organization. (2018). Look around. All the way around... Retrieved from https://www.fhi360.org/about-us.
18. Godwin-Jones, R. (2009). Focusing on form: Tools and strategies. Language Learning & Technology, 13(1), 5-12. Retrieved from http://llt.msu.edu/vol13num1/emerging.pdf.
19. Gugin, D. (2014). A Paragraph-First Approach to the Teaching of Academic Writing. English Teaching Forum, 52(3), 24-29.
20. James W. Porcaro. (2003). Teaching English for Science and Technology: An Approach for Reading with Engineering. English Teaching Forum, 2, 32-39.
21. Kessler, G., Bikowski, D., & Boggs, J. (2012). Collaborative writing among second language learners in academic web-based projects. Language Learning & Technology, 16(1), 91-109. Retrieved from http://llt.msu.edu/issues/february2012/kesslerbikowskiboggs.pdf.
22. Li, Z., Dursun, A., Hegelheimer, V. (2017). Technology and L2 Writing. The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning, 77-92.
23. Lowry P.B., Curtis A., Lowry M.R. (2004). Building a taxonomy and Nomenclature of Collaborative Writing to Improve Interdisciplinary research and Practice. Journal of Business Communication. Retrieved from: http://job.sagepub.com/content/41/1/66.
24. Ockey, G. J., & French, R. (2016). From One to Multiple Accents on a Test of L2 Listening Comprehension. Applied Linguistics, 37(5), 693-715.
25. Sejdiu, S. (2017). Are Listening Skills Best Enhanced Through the Use of Multimedia Technology. Digital Education Review, 32, 60-72.
26. Skehan, P. (2007) Language Instruction Through Tasks. International Handbook of English Language Teaching, 289-301.
27. Thomas, C. (2014). Meeting EFL Learners Halfway by Using Locally Relevant Authentic Materials. English Teaching Forum, 3, 14-23.
28. Wun Phng, S., Huong, (2017). Video Presentation “Using GoogleDocs for Collaborative Writing”. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Nw4EAwRUz2c&feature=youtu.be.


Date_of_receipt: 

14.02.2018


Date_of_ratified: 
26.03.2018
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зубенко Т.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ / Т.В.Зубенко // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 34. - С. 47-60.