Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ З ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ-БІОЛОГА


Рік публікації2018
АвториШкуропат А. В., Гасюк О. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, віртуальний лабораторний практикум, фахівець-біолог
Аннотація

У статті розглядається питання ефективності використання віртуального лабораторного практикуму з фізіології людини і тварин у структурі підготовки майбутнього фахівця-біолога замість реального модельного об’єкта на лабораторній роботі. Ми спостерігаємо все ширше залучення інтерактивних засобів навчання, що здійснюються із застосуванням навчальних комп’ютерних програм, у тому числі, і для організації практичних та лабораторних занять. На основі анкетування студентів-біологів, які попередньо виконували лабораторну роботу як з реальним модельним об’єктом, так і з віртуальним, було з’ясовано, що заміна реального об’єкту лабораторної роботи на віртуальний не сприяє кращому засвоєнню основних понять з фізіології людини і тварин. Доцільним використання віртуального лабораторного практикуму можливо тільки у випадках, коли відсутня матеріальна можливість проведення досліду, досліджуване явище не можливо відтворити у рамках навчальної лабораторії або воно протікає за таких умов, що його важко спостерігати (наприклад, у дуже стислих межах часу). Впровадження у свою педагогічну діяльність віртуального лабораторного практикуму є вибором кожного педагога особисто, проте неможна забувати, що пересичення використання інтерактивними методами та недоцільна заміна реального об’єкта віртуальним може призвести до втрати дидактичної та виховної мети навчання.

Нумерація сторінок075-083

DOI: 
10.14308/ite000662


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Гребеник Л.І. (2014). Віртуальні лабораторні роботи як елемент лабораторного практикуму з біологічної хімії. Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей X Міжнародної науково-методичної конференції, 34-35. Суми: Сумський державний університет.
2. Гуржій, А.М. & Лапінський, В.В. (2013). Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційні технології в освіті, 15, 30-37.
3. Жарких, Ю. С., Лисоченко, С. В., Сусь, Б. Б. &Третяк, О. В. (2013). Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів. Інформатизація Вищого Навчального Закладу, 775, 29-35. Львів: Видавництво «Львівський політех».
4. Коломієць, А.М., Лапшина, І.М. & Білоус, В.С. (2006). Основи інформаційної культури майбутнього вчителя. Навчально-методичний посібник. Вінниця: ВДПУ.
5. Коновал, О.А. & Туркот, Т.І. (2013). Комп'ютерне моделювання як засіб підтримки самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики. Інформаційні технології в освіті, 17, 56-67.
6. Образцов, П.И. (2000). Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий обучения. Орел: Орловский государственный технический университет.
7. Петрицин, І. (2012). Застосування навчальних комп’ютерних середовищ у процесі підготовки майбутнього вчителя-предметника. Молодь і Ринок, 3 (86), 58-63.
8. Федорук, П.І. (2008). Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій (монографія). Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
9. Юрченко, А. & Хворостіна, Ю. (2016). Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2., 281-283.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Hrebenyk L.I. (2014). Virtual Laboratory Works as an Element of a Laboratory Workshop on Biological Chemistry. Elektronni zasoby ta dystantsiyni tekhnolohiyi dlya navchannya protyahom zhyttya: tezy dopovidey X Mizhnarodnoyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi. Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet, 34-35.
2. Hurzhiy, A.M. & Lapinsʹkyy, V.V. (2013). Electronic educational resources as the basis of the modern educational environment of general educational institutions. Information Technologies in Education, 15, 30-37.
3. Zharkykh YU. S., Lysochenko S. V., Susʹ B. B. & Tretyak O. V. (2013). Interdisciplinary approach to the creation of virtual laboratory workshops. Inforomatyzatsiya Vyshchoho Navchalʹnoho Zakladu. Lʹviv: Vydavnytstvo «Lʹvivsʹkyy politekh», № 775, 29-35
4. Kolomiyetsʹ, A.M., Lapshyna, I.M. & Bilous, V.S. (2006). Fundamentals of informational culture of the future teacher. Teaching methodological manual. Vinnytsya: VDPU.
5. Konoval, O.A. & Turkot, T.I. (2013). Computer modeling as a means to support students' independent work in the study of theoretical physics. Information Technologies in Education, 17, 56-67.
6. Obraztsov, P.I. (2000). Psychological and pedagogical aspects of the development and application of information technologies in the university. Orel: Orel State Technical University.
7. Petrytsyn, I. (2012). Application of educational computer environments in the process of preparing future teacher-subject. Molodʹ i Rynok, 3 (86), 58-63.
8. Fedoruk, P.I. (2008). Adaptive system of distance learning and knowledge control on the basis of intellectual Internet technologies (monograph). Ivano-Frankivsʹk: Vydavnycho-dyzaynersʹkyy viddil TSIT Prykarpat·sʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Vasylya Stefanyka.
9. Yurchenko, A. & Khvorostina, YU. (2016). A virtual laboratory as part of a modern experiment. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya : Pedahohika. Sotsialʹna robota, 2, 281-283.


Date_of_receipt: 

17.11.2017


Date_of_ratified: 
26.03.2018
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шкуропат А.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ З ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ-БІОЛОГА / А.В.Шкуропат, О.М.Гасюк // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 34. - С. 75-83.