Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ


Рік публікації2018
АвториВдовичин Т. Я.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словабакалавр інформатики, компетентність щодо використання МТВС, мережні технології відкритих систем, методика щодо використання МТВС
Аннотація

У статті наведено аспекти використання мережних технологій відкритих систем (МТВС) у ВНЗ. Доведено ефективність застосування МТВС для взаємодії учасників навчально-виховного процесу: студентів, професорсько-викладацького складу, адміністрації ВНЗ та навчально-допоміжного персоналу. Продемонстровано результати опитування щодо доцільності впровадження МТВС у освітній процес університету.
Акцентовано увагу на застосування МТВС у процес підготовки бакалаврів інформатики. Методичні аспекти щодо використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики передбачають педагогічну доцільність форм, методів та засобів навчання. Важливою умовою успішної інтеграції методики щодо використання МТВС є вдосконалення змісту інформатичних дисциплін (на прикладі навчальної дисципліни «Організаційна інформатика»). Для того, щоб здійснити добір МТВС, слід враховувати зв’язки щодо використання, користувачів, технічні засоби та їх характеристики, ризики (вплив недостовірної, неякісної інформації на особистість; маніпулювання свідомістю людини; доступ до персональних даних; зняття заборони і обмежень морально-етичного характеру тощо).
У статті досліджено проблему формування компетентності бакалаврів інформатики щодо використання мережних технологій відкритих систем (МТВС). Визначено критерії, показники та рівні компетентності бакалаврів інформатики щодо використання МТВС. Описано основні етапи педагогічного експерименту щодо використання МТВС для майбутніх бакалаврів інформатики. Експериментальне впровадження результатів дослідження показало, що застосування спеціальної методики у навчанні бакалаврів інформатики сприяє формуванню компетентності щодо використання МТВС.

Нумерація сторінок084-101

DOI: 
10.14308/ite000663


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Arsac Jacques. (2009). La didactique de l’informatique: un problème ouvert? Retrieved from http://edutice.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/90/90/PDF/d07p009.pdf
2. Mączyńska, E. (2016). Doskonalenie wiedzy przedmiotowej nauczycieli informatyki – wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Retrieved from http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref-2005/maczynsk.pdf.
3. Thompson, A. (2008). Teaching the Computer Science Teacher. Retrieved from http://blogs.msdn.com/alfredth/archive/2008/08/12/teaching-the-computer-....
4. Биков, В. Ю. (2009). Моделі організаційних систем відкритої освіти (монографія). Київ: Атіка.
5. Вдовичин, Т. Я. (2014). Організаційна інформатика. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»]. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка.
6. Вдовичин Т. Я. (2014). Організаційна інформатика. Методичні вказівки до виконання практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»]. Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка.
7. Вдовичин, Т. Я. (2016). Організаційна інформатика: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика». Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка.
8. Висоцька, О. Є. (2013). Відкрита освіта як чинник випереджаючого розвитку суспільства. Веб-кафедра менеджменту освіти та психології. Retrieved from http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf.
9. Грабарь, М. И. & Краснянская, К. А. (1977). Применение математической статистики в педагогических исследованиях: Непараметрические методы. Москва : Просвещение.
10. Жалдак, М. І. (2005). Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті. Наукові записки Тернопільського національного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка, 6, 17-24.
11. Захарова, О. А. (2011). Открытые системы в дистанционном образовании. Мир образования – образование в мире, 2, 111-116.
12. Кєдрович, Г. (2001). Теорія та практика застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах Польщі (автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).
13. Лещенко, М. П. &, Яцишин, А. В. (2014). Відкрита освіта в категоріальному полі вітчизняних та зарубіжних вчених. Інформаційні технології і засоби навчання, 1. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/985#.U3s6sdJ_tgs.
14. Морзе, Н. В. (2003) Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах (дис. д-ра пед. наук: 13.00.02). Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова.
15. Овчарук, О. В. (2006). Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 1. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/292/278.
16. Спірін, О. М. (2007). Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики за кредитно-модульною системою (монографія). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Arsac Jacques. (2009). La didactique de l’informatique: un problème ouvert? Retrieved from http://edutice.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/90/90/PDF/d07p009.pdf
2. Mączyńska, E. (2016). Doskonalenie wiedzy przedmiotowej nauczycieli informatyki – wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Retrieved from http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref-2005/maczynsk.pdf.
3. Thompson, A. (2008). Teaching the Computer Science Teacher. Retrieved from http://blogs.msdn.com/alfredth/archive/2008/08/12/teaching-the-computer-....
4. Bykov, V. Yu. (2009). Models of organizational systems of open education (monograph). Kiev: Atika.
5. Vdovychyn, T. Ya. (2014). Organizational Informatics. Laboratory Workshop [for the training of OBR specialists "Bachelor" in the field of knowledge 0403 "System Science and Cybernetics" in the direction of preparation 6.040302 "Informatics *"]. Drohobych: Publishing department of DDPU named after Ivan Franko.
6. Vdovychyn T. Ya. (2014). Organizational Informatics. Methodical instructions for the implementation of practical classes [for the preparation of specialists of the first (Bachelor) level of the field of knowledge 0403 "System Science and Cybernetics" in the direction of preparation 6.040302 "Informatics *"]. Drohobych: Publishing department of DDPU named after Ivan Franko.
7. Vdovychyn, T. Ya. (2016). Organizational informatics: educational and methodical materials for independent work [for preparation of specialists of the first (Bachelor) level of higher education of the direction of preparation 6.040302 "Informatics" * of the field of knowledge 0403 "System Sciences and Cybernetics". Drohobych: Publishing department of DDPU named after Ivan Franko.
8. Vysotska, O. Ye. (2013). Open education as a factor in the progressive development of society. Web-Chair of Management of Education and Psychology. Retrieved from http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf.
9. Hrabar, M. Y. & Krasnianskaia, K. A. (1977). Application of mathematical statistics in pedagogical researches: Nonparametric methods. Moscow: Prosveshchenye.
10. Zhaldak, M. I. (2005). About some methodological aspects of teaching computer science at school and at a pedagogical university. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho universytetu im.V.Hnatiuka. Seriia: Pedahohika, 6, 17-24.
11. Zakharova, O. A. (2011). Open systems in distance education. Myr obrazovanyia – obrazovanye v myre, 2, 111-116.
12. Kiedrovych, H. (2001). Theory and practice of the use of computer technologies in general education and vocational schools of Poland (author's dissertation for the degree of doctor of pedagogical sciences: specialty 13.00.04 "Theory and methods of vocational education").
13. Leshchenko, M. P. &, Yatsyshyn, A. V. (2014). Open education in the categorical field of domestic and foreign scholars. Information Technologies and Learning Tools, 1. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/985#.U3s6sdJ_tgs.
14. Morze, N. V. (2003). System of methodical preparation of future teachers of informatics in pedagogical universities (disserted by the doctor of sciences: 13.00.02). National Pedagogical University named after. MP Drahomanov.
15. Ovcharuk, O. V. (2006). Conceptual approaches to the use of open education and distance learning technologies in foreign countries and their role in the process of modernizing education. Information Technologies and Learning Tools, 1. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/view/292/278.
16. Spirin, O. M. (2007). Theoretical and methodical principles of professional training of future teachers of informatics for the credit-module system (monograph). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka.


Date_of_receipt: 

23.01.2018


Date_of_ratified: 
26.03.2018
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Вдовичин Т.Я. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ / Т.Я.Вдовичин // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 34. - С. 84-101.