Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИРік публікації2018
АвториПроскура С. Л., Литвинова С. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словааналіз ринку інформаційно- комунікаційних технологій ІТ- ринку в Україні, законодавча база та стан підготовки студентів-програмістів, налагодження ефективної взаємодія ІТ-освіти та ІТ-індустрії, основні проблеми формування інформаційно-комунікаційної компетентності випускника-програміста, рівень викладання мов програмування в ВЗО, рейтинг мов програмування в ВЗО
Аннотація

У статті наведені стан, проблеми та перспективи підготовки фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти (ВЗО) України, визначення основних проблем їх підготовки та окреслення перспектив удосконалення формування інформаційно-комунікаційної компетентності випускників за цим напрямком.
Розглядається законодавча база України з підготовки студентів-програмістів, приводяться напрямки робіт, професійна діяльність яких пов’язана з розробкою математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем у галузі інформаційних технологій. Також стаття містить порівняльну діаграму таблиць технологій та мов програмування, що вивчаються в ВЗО України, опитування студентів 2 курсу кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та аналіз ринку інформаційно-комунікаційних технологій ІТ-ринку в Україні. Розглядаються web-орієнтовані технології навчання основ програмування: компілятори, автоматизовані системи перевірки завдань з програмування, інтелектуальні карти.

Нумерація сторінок072-088
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000668
Додаток
[file] 072-088.pdf


Література: 

1. Sahami, M., LeBlanc, R., Grossman, D. & Seker, R. (2013). Computer Science Curriculum : Curricular Guidelines for the Next Decade. Retrieved from http://archive2.cra.org/uploads/documents/resources/snowbird2012_slides/....
2. Lytvynova, S., & Burov, O. (2017). Methods, Forms and Safety of Learning in Corporate Social Networks. Proc. of 2nd Workshop 3L-Person'2017, Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000406.pdf.
3. Zinyuk, L. (Ed.). (2016). Report on ICT and Digital Game Industry Technology Enhanced Learning and Service at Partner Country. Retrieved from http://gamehub-cbhe.eu/wp-content/uploads/2016/10/GameHub_D1.2.pdf.
4. Бирка, М. Ф. (2013). Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін. Нова педагогічна думка, 3, 3-6. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npd_2013_3_2.
5. Бъюзен Т. (2003). Супермышление. Минск: Попурри.
6. Освіта.ua. (2014). Довідник ВНЗ. Відновлено з https://osvita.ua/vnz/guide/.
7. Закон України «Про вищу освіту». (2014). Відновлено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
8. Гришко, Л. В. (2009). Методична система навчання основ програмування майбутніх інженерів- програмістів. (дис. канд. пед. наук: 13.00.02). Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
9. Ковалюк, Т. В., Орєхов, О. А., & Сирота, О. П. (2014). Професійний стандарт "Спеціаліст з розробки програмного забезпечення" (проект). Відновлено з http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/1....
10. Ковалюк, Т. В., Мазур, В. Б., & Марцинюк, С. Ю. (2014). Професійний стандарт "Спеціаліст з інформаційних систем" (проект). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BxNCFFZ4A5HvSmQzZ2RTTk54RTg/view?pref=2....
11. Кривонос, О. М. (2011). Особливості викладання програмування у вищому начальному закладі з врахуванням вимог сучасності. Вісник Житомирського державного університету, 57, 131-134. Відновлено з http://eprints.zu.edu.ua/5263/1/vip_57_27.pdf.
12. Кривонос, О. М. (2014). Використання задачного підходу в процесі навчання програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (4), 83-91. Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/viewFile/1005/761.
13. Кривонос, О. М. (2013). Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування. (автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02). Київ. Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Відновлено з http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4698.
14. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». (2010). Відновлено з https://hrliga.com/docs/327_KP.htm.
15. Новак, Д. & Канас, А. (2012). Теория построения и практика применения карт понятий. Відновлено з http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/ TheoryUnderl.
16. Постанова КМУ № 266 від 29.04.15 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». (2015). Відновлено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.
17. Проскура, С. Л. (2017). Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів курсу програмування вищих навчальних закладів. Актуальні питання природничо-математичної освіти, 1(9), 129-137.
18. Рейтинг вузов DOU 2017. (2017). Відновлено з https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2017/developers.org.ua.
19. Спірін, О. М., & Вакалюк Т. А (2017). Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 4(60), 275-287. Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1815/1229/.
20. Спірін, О. М., & Вакалюк Т. А (18-19 трав. 2017). Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ.конф., 61-65.
21. Терещенко, Н. В. (2010). Інтелект-карти  сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти. Відновлено з http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/2207/1/Tereshenko.pdf
22. Шишкіна, М. П., Спірін О.М., & Запорожченко Ю.Г. (2012). Проблеми інформатизації освіти україни в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ. Інформаційні технології і засоби навчання, 1(27). Відновлено з http://lib.iitta.gov.ua/718/1/pro_inform.pdf.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Sahami, M., LeBlanc, R., Grossman, D. & Seker, R. (2013). Computer Science Curriculum : Curricular Guidelines for the Next Decade. Retrieved from http://archive2.cra.org/uploads/documents/resources/snowbird2012_slides/....
2. Lytvynova S., & Burov O. (May 15-18 2017). Methods, Forms and Safety of Learning in Corporate Social Networks. Proc. of 2nd Workshop 3L-Person'2017, Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000406.pdf
3. Zinyuk, L. (Eds.). (2016). Report on ICT and Digital Game Industry Technology Enhanced Learning and Service at Partner Country. Retrieved from http://gamehub-cbhe.eu/wp-content/uploads/2016/10/GameHub_D1.2.pdf
4. Birkа, M. F. (2013). Theoretical and methodological foundations of the use of intellectual technologies in the professional activity of teachers of natural and mathematical disciplines. New pedagogical thought, 3,3-6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_3_2.
5. Byuzen T. (2003). Superthinking. Minsk:Potpourri.
6. Osvita.ua. (2014). Directory of higher education institutions. Retrieved from https://osvita.ua/vnz/guide/.
7. Law of Ukraine "On Higher Education". (2014). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
8. Grishko L.V. (2009). Methodical system of studying the basics of programming of future engineers-programmers. (dissertation candidate of pedagogical sciences:13.00.02). National Pedagogical University. M.P. Drahomanov.
9. Kovalyuk, T.V., Orekhov, O.A., & Sirota, O.P. (2014). Professional Standard "Software Development Specialist" (project). Retrieved from: http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/1....
10. Kovalyuk, T.V., Mazur, V.B., & Martiniuk, S.Yu. (2014). Professional Standard "Specialist in Information Systems" (project). Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/0BxNCFFZ4A5HvSmQzZ2RTTk54RTg/view?pref=2....
11. Kryvonos, O. M. (2011). Features of Teaching Programming in a Higher Elementary Institution With Taking Into Account the Requirements of Modernity. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, 57, 131-134. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/5263/1/vip_57_27.pdf.
12. Kryvonos O. M. (2014). Using of Task Approach Method while Teaching Programming to the Future Informatics Teachers. Information Technology and Learning Tools, 40(4), 83-91. Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/1005/761.
13. Kryvonos O. M. (2013). Formation of information and communication competences of future teachers of informatics in the process of teaching programming (the author's abstract of dissertation candidate of pedagogical sciences : 13.00.02). Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/ handle/123456789/4698.
14. National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 "Classifier of Occupations". (2010). Retrieved from https://hrliga.com/docs/327_KP.htm.
15. Novak, D. & Kanas, A. (2012). Theory of construction and practice of the use of concept maps. Retrieved from: http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/ TheoryCmaps/TheoryUnderl.
16. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 266 dated 29.04.15 "On Approval of the List of Fields of Knowledge and Specialties under which Higher Education Students are Prepared". (2015). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.
17. Proskura, S.L. (2017). Application intellect-cards for improving quality and efficiency of teaching students programming courses of higher education institutions. Topical issues of natural and mathematical education, 1(9), 129-137.
18. Rating of higher education institutions DOU 2017. (2017). Retrieved from https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2017/developers.org.ua.
19. Spirin, O. M., & Vakaliuk, T. A. (2017). Criteria of open Web-operated technologies of teaching the tundamentals of programs of future teachers of informatics. Information Technology and Learning Tools. 4 (60), 275-287. Retrieved from: https://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/view/1815/1229/.
20. Spirin, O. M., & Vakaliuk, T. A. (2017). Web-oriented technologies for the study of the basics of programming of future computer science teachers. Mathematics and computer science in high school: challenges of the present: a collection of scientific works on the materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference, 61-65.
21. Tereshchenko, N.V. (2010). Intelligence-maps - modern innovative social learning technologies in the education system. Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua:8080/ bitstream/2010/2207/1/Tereshenko.pdf.
22. Shishkina, M.P., Spirin, O.M., & Zaporozhchenko, Yu.G. (2012). Problems of informatization of Education in Ukraine in the Context of Development of Research of ICT-based Tools Quality Estimation. Information Technology and Learning Tools, 1(27). Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/718/1/pro_inform.pdf.


Стаття надійшла до редакції: 

19.01.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Проскура С.Л. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ / С.Л.Проскура, С.Г.Литвинова // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 35. - С. 72-88.