Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ


Рік публікації2018
АвториЗайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, методика викладання інформатики, предметні компетенції
Аннотація

Згідно із концепцією інформатизації освіти, курс методики викладання інформатики не повинен зводитися до вивчення власне предмета інформатики, а має забезпечувати реалізацію цілої групи головних цілей, таких як: знайомство студентів із новими галузями знань, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані з інформатикою, набуття ними компетенцій використання інформаційних технологій, уміння виявляти і розвивати здібності учнів спеціальними методами, впровадження в шкільну практику інноваційних форм навчання.
Як дисципліна методичного циклу, пов'язана з інформаційними технологіями, методика викладання інформатики веде до осмислення досвіду використання людиною інформаційних технологій і відіграє коригувальну роль у комп'ютеризації освіти в цілому. За умов сучасного стану освіти вже недостатньо знати фактичний матеріал предмета та конкретні методичні рекомендації щодо викладання інформатики в школі, хоча ці знання та вміння залишаються важливим фактором професійної підготовки вчителя. Сучасний учитель повинен мати високий рівень методичної та загальної культури, володіти всім комплексом як загальнонаукових, так і предметних компетенцій.
Загальні питання методики викладання інформатики значною мірою сформульовані, детально розроблені і методики викладання низки основних тем шкільного курсу. Але постійний процес оновлення науки, відкритість інформатики всьому новому ставить завдання навчити студента самостійній розробці методик, методичної творчості шляхом передачі йому не тільки знань, умінь у царині методики інформатики, а й формування у студента певних предметних компетенцій і досвіду творчої роботи з інноваційними педагогічними технологіями.

Нумерація сторінок051-063
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000680
Додаток
[file] 051-063.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Семеріков, С.О. (2009) Фундаменталізація інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія. Київ: КНПУ.
2. Кобильник, Т.П. (2011). Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 11. 56-60. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2011_11_11.
3. Пышкало, А.М. (ред.) (1978). Преемственность в обучении математике: сб. статей. Москва: Просвещение.
4. Леднев, В.С. (2002). Научное образование: развитие способностей к научному творчеству. Москва: МГАУ.
5. Жалдак, М.І. & Морзе, Н.В. (2001). Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації. Комп'ютер у школі та сім'ї, 1, 14 - 18.
6. Жалдак, М.І., Морзе, Н.В. & Козачук, О.В. (2000). Вивчення основ комп'ютерних мереж. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2, 14 - 18.
7. Жалдак, М.І. & Морзе, Н.В. (2000). Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації. Комп'ютер у школі та сім'ї, 4, 1 - 16.
8. Морзе, Н.В. (2003). Методика навчання інформатики. Частина І: Загальна методи¬ка навчання інформатики. Київ: Навчальна книга.
9. Морзе, Н.В. (2003). Методика навчання інформатики. Частина ІІ: Методика нав¬чання інформаційних технологій. Київ: Навчальна книга.
10. Морзе, Н.В. (2004). Методика навчання інформатики. Частина III: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. Київ: Навчальна книга.
11. Морзе, Н.В. (2005). Методика навчання інформатики. Частина IV: Методика навчання основам алгоритмізації і програмування. Київ: Навчальна книга.
12. Рамський, Ю.С. & Лукаш, І.М. (2002). Методика навчання основ об'єктно-орієнтованого програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї, 1, 3 - 7.
13. Рамський, Ю.С. & Лукаш, І.М. (2002). Методика навчання основ об'єктно-орієнтованого програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2, 3 - 6.
14. Бочкин, А.И. (1998). Методика преподавания информатики. Минск: Вышэйшая школа.
15. Бороненко, Т.А. (1997). Методика обучения информатике (теоретические основы). Санкт Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена.
16. Бороненко, Т.А. & Рижова, Н.И. (1997). Методика обучения информатике (специальная методика). Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Гер¬цена.
17. Ландшеер, В. (1998). Концепция «минимальной компетентности». Перспективы. Вопросы образования, 1, 28 - 34.
18. Биков, В.Ю. & Лапінський, В.В. (2012). Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2, 3 - 6.
19. Кухаренко, В.М. (2012). Теорії навчання на сучасному етапі розвитку дистанційного навчання. Теорія та методика електронного навчання, 3, 153 - 161.
20. Кухаренко, В.М. (Ред), Рибалко, О.В., Сиротенко, Н.Г. (2002). Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. (3-е вид.). Харків: НТУ ХПІ, "Торсінг".
21. Кухаренко, В.М. (2015). Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, 24, 53-67.
22. Макарова, М. (2004). Методика викладання інформатики. Відновлено з http://uchinfo.com.ua/inform/metodika/mt0.htm.
23. Zaytseva, T. (2012). The Usage of Educational Portal for Distance Learning. Proceedings of 8th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 236-242.
24. Херсонський державний університет (2014). Система дистанційного навчання «KSU Online». Відновлено з http://ksuonline.kspu.edu/.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Semerikov, S. O. (2015). Fundamentalization of informatics disciplines in high school. Monograph. Kiev: KNPU.
2. Kobylnik, T. P. (2011). Using the projects method in teaching mathematical informatics. Scientific journal of NPU. Series 2: Computer-based learning systems. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2011_11_11.
3. Pyshkalo, A. M. (Ed.) (1978). Continuity in teaching of mathematics. Moscow: Prosveshhenie.
4. Lednev, V.S. (2002). Scientific education: development of abilities for scientific creativity. Moscow: Moscow State University.
5. Zhaldak, M.I. & Morse, N.V (2001). Method of familiarizing students with the notion of information. Computer in School and Family, 1, 14-18.
6. Zhaldak, M.I., Morse, N.V. & Kozachuk, O.V. (2000). Studying the basics of computer networks. Computer in School and Family, 2, 14-18.
7. Zhaldak, M.I., Morse, N.V. (2000). Method of familiarizing students with the notion of information. Computer in School and Family, 4, 1-16.
8. Morse, N.V. (2003). Methodology of computer science teaching. Part I: General methodology of computer science education. Kiev: Navchalna knyha.
9. Morse, N.V. (2003). Methodology of computer science teaching. Part II: Methodology of teaching information technologies. Kiev: Navchalna knyha.
10. Morse, N.V. (2004). Methodology of computer science teaching. Part III: Methodology for training the main Ambassador of the global Internet. Kiev: Navchalna knyha.
11. Morse, N.V. (2005). Methodology of computer science teaching. Part IV: Methodology for learning the basics of algorithmization and programming. Kiev: Navchalna knyha.
12. Ramsky, Yu.S. & Lukash, I.M. (2002). Methodology of teaching the foundations of object-oriented programming. Computer in School and Family, 1, 3-7.
13. Ramsky, Yu.S. & Lukash, I.M. (2002). Methodology of the foundations of object-oriented programming. Computer in School and Family, 2, 3-6.
14. Bochkin, A.I. (1998). Methodology of Teaching Informatics. Minsk: Vyisheyshaya shkola.
15. Boronenko, T.A. (1997). Methodology of teaching computer science (theoretical basis). Saint Petersburg: RSPU.
16. Boronenko, T.A. & Ryzhova, N.I. (1997). Methodology of teaching computer science (special method). Saint Petersburg: RSPU.
17. Landseer, V. (1998). The concept of "minimal competence". Perspectives. Questions of education, 1, 28-34.
18. Bykov, V.Yu. & Lapinsky, V.V. (2012). Methodological and methodological foundations for the creation and use of electronic educational tools. Computer in School and Family, 2, 3-6.
19. Kukharenko, V.М. (2012). Theory of teaching at the present stage of development of distance learning. Theory and Method of E-learning, 3, 153-161.
20. Kukharenko, V.M (Ed.)., Rybalko, O. V. & Syrotenko, N.G. (2002). Distance Learning: Terms of Use. Distance course (3rd ed.). Kharkiv: NTU KhPI.
21. Kukharenko, V.M. (2015). System approach to mixed learning. Information Technologies in Education, 24, 53-67.
22. Makarova, M. (2004). Methodology of informatics teaching. Retrieved from http://uchinfo.com.ua/inform/metodika/mt0.htm.
23. Zaytseva, T. (2012). The Usage of Educational Portal for Distance Learning. Proceedings of 8th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 236-242.
24. Kherson State University (2014). Distance Learning System «KSU Online». Retrieved from http://ksuonline.kspu.edu/.


Стаття надійшла до редакції: 

17.09.2018

0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зайцева Т.В. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ / Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 37. - С. 51-63.