Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МИСТЕЦЬКІ ІНТЕГРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІХУДОЖНІЙ ОСВІТІРік публікації2019
АвториБарановська І. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтеграція, вокальне мистецтво, квест, комп’ютерні програми, мистецтво, мистецькі інтегративні технології, музейна педагогіка, поліхудожня освіта
Аннотація

У статті розглянуто деякі питання модернізації вищої педагогічної освіти, впровадження інноваційних підходів, розробки мистецьких інтерактивних технологій, змін класичних форм навчання майбутніх учителів. Встановлено, що поліхудожня освіта – це поліхудожнє виховання та розвиток, поліхудожній підхід до здійснення освітнього процесу. Поліхудожня освіта ґрунтується на універсальних можливостях мистецтва, його поліфункціональній природі. Проаналізовано поняття «інтеграція мистецтв» у поліхудожній освіті. Схарактеризовано рівні та види інтеграції. Розглянуто особливості інтеграції як інноваційної педагогічної технології. Представлено експлікацію інтегративних мистецьких технологій, розроблених на основі занурення у мистецьку спадщину, живого спілкування з творами мистецтва, діалогу з музейним предметом. Розглянуто квест як інтегративну ігрову мистецько-педагогічну технологію, що цікава для дітей та дорослих. Доведено, що розробка квестових мистецьких інтегративних технологій дозволяє успішно використовувати можливості та переваги комп’ютерних аудіовізуальних технологій у освітній роботі зі студентською та учнівською молоддю, мотивує до здобуття нових мистецьких знань, удосконалення виконавських умінь, творчого пошуку, самовдосконалення та самореалізації. Схарактеризовано низку спеціальних програм для створення веб-квестів, анімації, відео презентацій, написання фонограм, роботи з мікрофоном. Подальших розвідок потребує вивчення досвіду впровадження інтегративних мистецьких технологій в освітній процес середньої та вищої шкіл країн Європи, Азії, Америки, удосконалення механізмів поліхудожнього інтегративного впливу на різні вікові категорії учнівської та студентської молоді, розробка інтегративних мистецьких технологій поліхудожньої освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Нумерація сторінок042-053

DOI: 
DOI: 10.14308/ite000695
Додаток
[file] 42-53.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андрущенко, В. П. (2010). Проблема формування нового вчителя для об'єднаної Європи ХХІ століття. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 27(31), Ч. 1, 45 - 53. Відновлено з http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/11282.
2. Барановська, І. Г., Мозгальова, Н. Г. & Барановський, Д. М. (2015). Проблеми інтерактивно-комунікаційних технологій в сучасній системі освіти. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, Ч.2, 76-81.
3. Блонский, П. (1979). Избранные психологические сочинения в 2-х т. М.: Педагогика.
4. Давыдов, В. В. (2005). Лекции по общей психологии (учебное пособие для студ. высших учебных заведений). Москва: Изд. центр «Академия».
5. Лазаренко, Н. І. (2018). Нові вимоги до професіоналізму вчителя з урахуванням процесів євроінтеграції. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 54, 100-106.
6. Масол, Л. М. (2003). Інтеграція в системі шкільної мистецької освіти і поліхудожня підготовка вчителів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 4, 7–15.
7. Масол, Л. М. (2001). Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах. Педагогічна газета, 12, 2-4.
8. Масол, Л. М. (2002). Концептуальні засади формування змісту загальної мистецької освіти в контексті державних стандартів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 1, 3 5.
9. Chako (2015). Направленность микрофона. Восстановлено с https://chako.ua/reviews/napravlennost_mikrofona/.
10. Сокол, І. М. (2014). Впровадження квест-технології в освітній процес. Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд.
11. Статкевич, А. Г. (н.д.). Веб-квест як інноваційна проектна методика навчання іноземної мови. Відновлено з http://nniif.org.ua/File/12sagvky.pdf
12. Шульгина, Е. М. (2014). Методика формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов посредством технологии веб-квестов (дис. канд. пед. наук). Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет.
13. Щолокова, О. П. (1996). Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя. Київ: ВІПОЛ.
14. Юсов, Б.П. (2001). Принципи побудови інтегративних поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва. Мистецтво і освіта, 3, 40-41.
15. Юсов, Б. П. (1995). О взаимодействии искусств в развитии детей на интегрированных занятиях. Когда все искусства вместе. Полихудожественное развитие учащихся различных возрастных групп. Пособие для учителя. Москва-Мурманск: ИЦЭВ РАО.

ДодатокРозмір
42-53.pdf788.03 KB

Стаття надійшла до редакції: 

04.11.2018.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
// Інформаційні технології в освіті. - 2019. - № 39. - С. 42-53.