Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ХМАРНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТЕРІЇ ДОБОРУ, ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯРік публікації2019
АвториГуржій А. М., Глазунова О. Г., Волошина Т. В., Корольчук В. І., Якобчук О. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакритерії добору, підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій, хмарні ресурси, хмарні сервіси
Аннотація

У статті наведено критерії та показники добору хмарних ресурсів і сервісів для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Проаналізовані хмарні ресурси та сервіси, що доцільно використовувати в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій для забезпечення їх навчальними матеріалами, сервісами для виконання практичних завдань, інструментами для самоконтролю та рефлексії, а саме: академічні ресурси та масові відкриті онлайн курси (Massive Open Online Courses, MOOCs), платформи та автоматизовані системи з програмування, онлайн лабораторії з програмування, сервіси та ресурси для колективної роботи, платформи для розробки програмного забезпечення, інструменти для управління та моделювання, професійні спільноти. У цьому дослідженні авторами наведено порівняльну характеристику відібраних хмарних ресурсів і сервісів за визначеними критеріями та показниками. Для експертного оцінювання визначених критеріїв було залучено 23 експерти, які є науково-педагогічними працівниками та мають практичний досвід підготовки майбутніх фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія». На різних етапах дослідження у педагогічному експерименті було залучено від 58 до 109 студентів. У результаті дослідження обґрунтовано класифікацію хмарних ресурсів та сервісів для підготовки майбутніх ІТ-фахівців, визначено навчально-методичні критерії добору для кожного типу ресурсів та сервісів та вагу кожного критерію з використанням методу експертів. Наведено приклади та результати використання визначених хмарних ресурсів і сервісів у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців.

Нумерація сторінок007-028
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000699
Додаток
[file] 7-28.pdf


Література: 

1. Brahimi, T. & Sarirete, A. (2015). Learning outside the classroom through MOOCs, Computers in Human Behavior, vol. 51, 604-609. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.013.
2. Спірін, О. М. & Вакалюк, Т. А. (2017). Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, vol. 4, № 60, 275-287.
3. Вакалюк, Т. А. (2017). Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.
Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, vol. 19, no. 26, 154-157.
4. Стрюк, А. & Стрюк, М. (2004). Використання віртуальних лабораторій при вивченні курсу Теорія операційних систем. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики,
vol. 4, no. 3, 305-309. Відновлено з http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/654/2/infobook.pdf #page=305.
5. Cardoso, M., Barroso, R., Vieira de Castro, A. & Rocha, А. (2017). Virtual programming labs in the computer programming learning process, preparing a case study. Proceedings of EDULEARN17 Conference, Barcelona, Spain, 7146-7155. Retrieved from https://up2university.eu/wp-
content/uploads/2017/01/2704.pdf.
6. Prieto-Blazquez, J. & Herrera-Joancomartí, J. (2008). A Virtual Laboratory Structure for Developing Programming Labs. SIIE ’08 Salamanca, Spain. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/
9292/ce9ee8de4ad0f306b97b38da5f0a0e54cf07.pdf.
7. Joel, G. (2017). An activity systems view of learning programming skills in a virtual lab: A case of University of Jos, Nigeria. Retrieved from https://open.uct.ac.za/handle/11427/27110.
8. Glazunova, O., Kuzminska, O., Voloshyna, T., Sayapina, T. & Korolchuk, V. (2017). Е-environment based on Microsoft Sharepoint for the organization of group project work of students at higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools, vol. 62, no. 6, 98-113. Retrieved
from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1837.
9. Ellison, A. & Arora, M. (2013). Harnessing the power of Office 365 to provide a social learning environment through a new Student Portal. 19th EUNIS Congress “ICT Role for Next Generation
Universities”. Retrieved from https://eunis2013-journals.rtu.lv/article/view/eunis.2013.010.
10. Worobec, B. & Bryant, R. (2016). Using sharepoint as a limited learning management system. Journal of Computing Sciences in Colleges, vol. 32, no. 2, 11-18. Retrieved from
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3015065.
11. Atkins, L. & Cole, C. (2010). An Introduction to Collaboration with SharePoint for Firstyear Business Students. Journal of Information Systems Education, vol. 21, no. 3, 283-287. Retrieved from
https://www.learntechlib.org/p/108499.
12. Глазунова, О., Кузьмінська, О., Волошина, Т., Саяпіна, Т. & Корольчук, В. (2017). Хмарні сервіси Microsoft та Google: організація групової проєктної роботи студентів ВНЗ. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, c. 199-211. 13. Robert, K., Rebecca, M. & Phil, M. (2017). Using automatic machine assessment to teach computer programming». Computer Science Education, vol. 27, 197-214. Retrieved from https://doi.org/
10.1080/08993408.2018.1435113.
14. Tantawy, R., Farouk, Z., Mohamed, S. & Yousef, A. (2012). Using Professional Social Networking as an Innovative Method for Data Extraction The ICT Alumni Index Case Study». Proceedings of the 1st International Conference on Innovation and Entrepreneurship, Cairo. Retrieved from
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.1348.pdf.
15. Дем’яненко, В., Лаврентьєва, Г. & Шишкіна, М. (2013). Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення. Комп'ютер у школі та сім’ї, № 1, 44-48.
16. Колос, К. (2013). Модель процесу та критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології в освіті, № 17, 109-117.
17. Концедайло, В. & Вакалюк, Т. (2018). Критерії добору ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання, vol. 3, no. 65, 133-151.
18. Антонюк, Д. (2018). Програмно-імітаційні комплекси для формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей: критерії й показники добору.
Інформаційні технології і засоби навчання, vol. 2, no. 64, 73-87. 19. Головня, О. (2015). Критерії добору програмних засобів віртуалізації у навчанні UNIX-подібних операційних систем. Інформаційні технології в освіті, vol. 24, 119-133.
20. Волошина, Т. В. (2018). Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (дис. канд. пед. наук). Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.

REFERENCES (TRASLATED AND TRANSLITERATED)
1. Brahimi, T. & Sarirete, A. (2015). Learning outside the classroom through MOOCs, Computers in Human Behavior, vol. 51, 604-609. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.013.
2. Spirin, O. M. & Vakaliuk, T. A. (2017). Criteria for the selection of open web-oriented technologies for the study of the basics of programming of future computer science teachers. Information Technologies and Learning Tools, vol. 4, no. 60, 275-287.
3. Vakaliuk, T. A. (2017). The main characteristics of the cloud-based learning environment for the preparation of bachelors of computer science. Scientific journal of M.P. Dragomanov NPU. Series 2.
Computer-based learning systems, vol. 19, no. 26, 154-157.) 4. Striuk, A. & Striuk,M. (2004). The use of virtual laboratories in the study of the theory of operating systems. Theory and methodology of teaching mathematics, physics, computer science, vol. 4, no. 3,
305-309. Retrieved from http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/654/2/infobook.pdf #page=305.
5. Cardoso, M., Barroso, R., Vieira de Castro, A. & Rocha, А. (2017). Virtual programming labs in the computer programming learning process, preparing a case study. Proceedings of EDULEARN17 Conference, Barcelona, Spain, 7146-7155. Retrieved from https://up2university.eu/wp-
content/uploads/2017/01/2704.pdf.
6. Prieto-Blazquez, J. & Herrera-Joancomartí, J. (2008). A Virtual Laboratory Structure for Developing Programming Labs. SIIE ’08 Salamanca, Spain. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/
9292/ce9ee8de4ad0f306b97b38da5f0a0e54cf07.pdf.
7. Joel, G. (2017). An activity systems view of learning programming skills in a virtual lab: A case of University of Jos, Nigeria. Retrieved from https://open.uct.ac.za/handle/11427/27110.
8. Glazunova, O., Kuzminska, O., Voloshyna, T., Sayapina, T. & Korolchuk, V. (2017). Е-environment based on Microsoft Sharepoint for the organization of group project work of students at higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools, vol. 62, no. 6, 98-113. Retrieved
from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1837.
9. Ellison, A. & Arora, M. (2013). Harnessing the power of Office 365 to provide a social learning environment through a new Student Portal. 19th EUNIS Congress “ICT Role for Next Generation
Universities”. Retrieved from https://eunis2013-journals.rtu.lv/article/view/eunis.2013.010.
10. Worobec, B. & Bryant, R. (2016). Using sharepoint as a limited learning management system. Journal of Computing Sciences in Colleges, vol. 32, no. 2, 11-18. Retrieved from
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3015065.
11. Atkins, L. & Cole, C. (2010). An Introduction to Collaboration with SharePoint for Firstyear Business Students. Journal of Information Systems Education, vol. 21, no. 3, 283-287. Retrieved from
https://www.learntechlib.org/p/108499.
12. Hlazunova, O., Kuzminska, O., Voloshyna, T., Saiapina, T. & Korolchuk, V. (2017). Cloud Services Microsoft and Google: Organizing Group Design Work for University Students. The open e-learning environment of the modern university, p. 199-211.
13. Robert, K., Rebecca, M. & Phil, M. (2017). Using automatic machine assessment to teach computer programming». Computer Science Education, vol. 27, 197-214. Retrieved from https://doi.org/
10.1080/08993408.2018.1435113.
14. Tantawy, R., Farouk, Z., Mohamed, S. & Yousef, A. (2012). Using Professional Social Networking as an Innovative Method for Data Extraction The ICT Alumni Index Case Study». Proceedings of the 1st International Conference on Innovation and Entrepreneurship, Cairo. Retrieved from
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.1348.pdf.
15. Demianenko, V., Lavrentieva, H. & Shyshkina, M. (2013). Methodical recommendations on the selection and use of electronic resources and resources for educational purposes. Computer in school and family, no 1, 44-48.
16. Kolos, K. (2013). Model of the process and criteria for the selection of components of the computer-based learning environment of the institution of postgraduate pedagogical education». Information Technologies in Education, 17, 109-117.
17. Kontsedailo, V. & Vakaliuk, T. (2018). Criteria for selection of game simulators for the formation of professional competencies of future engineers-programmers. Information Technologies and Learning Tools, vol. 3, no. 65, 133-151.
18. Antonyuk, D. (2018). Programming and simulation complexes for formation of economic competences of students of technical specialties: criteria and indicators of selection. Information Technologies and Learning Tools, vol. 2, no. 64, 73-87.
19. Holovnia, O. (2015). Criteria for selecting virtualization software in the training of UNIX-like operating systems. Information Technologies in Education, vol. 24, 119-133.
20. Voloshyna, Т. (2018). The use of a hybrid cloud-based learning environment for forming the self-education competence of future IT specialists (PhD thesis in Pedagogical sciences). Institute of Information Technologies and Learning tools, Kyiv.


Стаття надійшла до редакції: 

25.07.2019


Дата отримання: 
30.09.2019
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гуржій А.М. ХМАРНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТЕРІЇ ДОБОРУ, ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ / А.М.Гуржій, О.Г.Глазунова, Т.В.Волошина [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2019. - № 40. - С. 07-28.