Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО/ПРОЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ТА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ»Рік публікації2019
АвториОжиндович Л. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаJoomla, WordPress, загальні компетентності, оцінювання проєктів., предметні (фахові) компетентності, проєкт, проєктна діяльність, проблемно орієнтоване навчання, проблемно/проєктно орієнтовані технології навчання, система керування вмістом (CMS)
Аннотація

У статті розглянуто досвід успішного впровадження та особливості використання проблемно/проєктних технологій навчання для студентів технічних та ІТ-спеціальностей у межах курсу «Системи керування вмістом веб-сайтів». У ході вивчення курсу здійснюється реалізація проєкту — повноцінного функціонального веб-сайту, що сприяє опануванню навчального матеріалу дисципліни, формуванню загальних та предметних (фахових) компетентностей, отриманню запланованих програмних результатів навчання, що передбачаються освітніми програмами спеціальностей, а також набуванню практичних навичок майбутньої професійної діяльності, підтримки та розвитку дієздатного проєкту, який вже є професійним доробком.
Курс «Системи керування вмістом веб-сайтів» створено за сучасними технологіями організації навчальної діяльності з широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій та можливістю визначати не лише навчальні досягнення студентів, а й проявляти і розвивати при виконанні проєкту власну творчість та індивідуальність. Курс доступний в онлайн режимі, для нього підібрані вільнопоширювані навчально-методичні матеріали, розроблено вимоги до завершеного проєкту веб-сайту, надано можливість завантаження посилання та презентації готового сайту для оцінювання.
Щоб визначити дієздатність проєкту, запропоновано критерії для оцінювання, які входять до системи спільного оцінювання проєктів викладачем та студентами, створено засоби організації та обробки результатів оцінювання за допомогою сервісів Google. Під час вивчення курсу визначено відповідність формування загальних, предметних (фахових) компетентностей та забезпечення програмних результатів навчання видам робіт над проєктом.
Отримані результати використання проблемно/проєктно орієнтованих технологій навчання на прикладі курсу «Системи керування вмістом веб-сайтів» спонукають розвивати міжпредметні зв’язки та втілювати міждисциплінарні проєкти, а також активно впроваджувати методи проблемно/проєктного навчання у більшість дисциплін навчальних планів для студентів технічних та ІТ-спеціальностей.

Нумерація сторінок080-094
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000704
Додаток
[file] 80-94.pdf


Література: 

1. Ожиндович, Л. М. (2018). Впровадження проєктної діяльності в курс «Системи керування вмістом» для студентів технічних спеціальностей. Матеріали ІІ всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 61-65. Київ: Київський університет імені Б. Грінченка.
2. Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-....
3. Луценко, Г. & Тарасенкова, Н. А. (ред.) (2017). Професійна підготовка майбутніх інженерів на засадах проєктно орієнтованого навчання. Черкаси: Чабаненко Ю. А. 4. Савченко, Л. О. (2013). Проектна діяльність в практиці вищої педагогічної школи. Матеріали конференції “Modern problems of education and science – 2013”, Budapest. Відновлено з
http://scaspee.com/6/post/2013/01/11.html.
5. Карабін, О. Й. (2016). Проектна діяльність у формуванні професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Молодий вчений, 12 (1), 436-440.
6. Шацька, З. Я. (2015). Впровадження проєктних технологій в діяльність ВНЗ: переваги та недоліки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Спецвипуск.
Серія «Економічні науки», 374-383.
7. Ткачук, В. В., & Савченко, О. О. (2018). Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом проблемного викладання лекційного матеріалу. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 21, 199-203.
8. Курлянд, З. Н., Хмелюк, Р. І., Семенова, А. В., Ломонова, М. Ф., Осипова, Т. Ю., Цокур, О. С., ... Богданова, І. М. (2017). Педагогіка вищої школи. Київ: Знання.
9. Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ: Кондор.
10. Mohr, K. A., & Mohr, E. S. (2017). Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence, 1. Відновлено з
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=....
11. Бушев, Д. С., & Морозов, В. В. (2000). Динамическое лидерство в управлении проєктами (изд. 2). Киев: Украинская ассоциация управления проєктами.
12. Astwell Soft LLC (2019). CMS. Retrieved from https://astwellsoft.com/uk/blog/cms.html.
13. Новодранова, В. А., & Крюков, Д. С. (2018). Модель використання динамічних генераторів веб-сайтів. Матеріали ХIII міжнародної конференції «Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості», 3, 67-70. Дніпро.
14. World Wide Web Technology Surveys (2019). Content Management Systems.Retrieved from
https://w3techs.com/.
15. Данильчук, Д. О. & Шимон , О. М. (2016). Вибір сучасної CMS для створення оригінального сайту-візитки. Актуальні питання сучасної інформатики: зб. наук. праць студентів, магістрантів та викладачів (1), 71-75.
16. Галицький, О. В. (2015). Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 15(22), 131-135.
17. Ожиндович, Л. М. (2018). Використання проєктних технологій під час вивчення курсу «Системи керуванням вмістом». Матеріали всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», C. 127-130. Черкаси.
18. Вольневич, О. І. (2013). Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні.
Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). Відновлено з http://lib.iitta.gov.ua/1336/1/866-
2970-1-PB_Copy.pdf.
19. Ожиндович, Л. М. (2019). Формування загальних та фахових компетентностей у студентів технічних спеціальностей на засадах проблемно/проєктно орієнтованого навчання при вивченні курсу «Системи керуванням вмістом веб-сайтів». Матеріали всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», С. 255-261. Черкаси

REFERENCES (TRASLATED AND TRANSLITERATED)
1. Ozindovic, L. M. (2018). Introduction of the project activity in the course “Content management systems” for students of technical specialties. Proceedings of the Second All-Ukrainian Conference “Theoretical and Practical Problems of Using Mathematical Methods and Computer-Oriented Technologies in Education and Science”, 61-65. Kiev: B.Grinchenko University of Kyiv.
2. Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-....
3. Lutsenko, G. & Tarasenkova, N. (Ed.) (2017). Professional training of future engineers on the basis of project-oriented training. Cherkasy: Yu. A. Chabanenko.
4. Savchenko, L.O. (2013). Project activity in the practice of higher pedagogical school. Proceedings of the conference “Modern problems of education and science – 2013”, Budapest. Retrieved from
http://scaspee.com/6/post/2013/01/11.html.
5. Carabin, O. J. (2016). Project activity in formation of professional self-development of future specialists in the field of information technologies. Young Scientist, 12 (1), 436-440.
6. Shatska, Z. E. (2015). Implementation of project technologies in higher education institution’s activities: advantages and disadvantages. Bulletin of the Kiev National University of Technology and Design. Special issue. Series “Economic Sciences”, 374-383.
7. Tkachuk, V. V., & Savchenko, O. O. (2018). Features of activation of students’ cognitive activity through problematic teaching of lecture material. Proceedings of the Taurida State Agrotechnological University, 21, 199-203.
8. Kurland, Z.N., Khmelyuk, R. I., Semenova, A. V., Lomonova, M. F., Osipova, T. Y., Tzokur, O. S., ...
Bogdanova, I. M. (2017). Pedagogy of high school. Kyiv: Znannya.
9. Turcot, T. I. (2011). Pedagogy of high school. Kiev: Condor.
10. Mohr, K. A., & Mohr, E. S. (2017). Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence, 1. Відновлено з
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=....
11. Bushev, D.S., & Morozov, V.V. (2000). Dynamic Leadership in Project Management (Issue 2). Kiev: Ukrainian Association for Project Management.
12. Astwell Soft LLC (2019). CMS. Retrieved from https://astwellsoft.com/uk/blog/cms.html.
13. Novodranova, V. A., & Kryukov, D. S. (2018). Model of using dynamic web site generators.
Proceedings of the 13th International Conference “Problems of the Use of Information Technologies in Education, Science and Industry”, 3, 67-70. Dnipro.
14. World Wide Web Technology Surveys (2019). Content Management Systems.Retrieved from
https://w3techs.com/.
15. Danilchuk, D. O., & Shymon, O. M. (2016). Choosing a modern CMS to create an original business card site. Topical Issues of Modern Informatics: Coll. Sciences. works of students, undergraduates and teachers, (1), 71-75.
16. Galitsky, O. V. (2015). Web-based computer systems for managing information resources in educational institutions. Scientific journal of M.P. Drahomanov National Pedagogical University.
Series 2: Computer-Oriented Learning Systems, 15 (22), 131-135.
17. Ozindovic, L. M. (2018). Use of project technologies in the course “Content management systems”.
Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical Internet Conference “Automation and Computer-Integrated Technologies in Production and Education: State, Achievements, Development Prospects”, pp. 127-130. Cherkasy.
18. Volnevich, O.I. (2013). Flipped classroom technology in distance and face-to-face training.
Information Technologies and Learning Tools, 36 (4). Retrieved from
http://lib.iitta.gov.ua/1336/1/866-2970-1-PB_Copy.pdf.
19. Ozindovich, L. M. (2019). Formation of general and professional competences of students of technical specialties on the basis of problem-oriented / project-oriented training in studying the course “Web Content Management Systems”. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference “Automation and Computer-Integrated Technologies in Production and Education: State, Achievements, Prospects for Development”, pp. 255-261. Cherkasy.


Стаття надійшла до редакції: 

03.06.2019


Дата отримання: 
30.09.2019
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Ожиндович Л.М. ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО/ПРОЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ТА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ» / Л.М.Ожиндович // Інформаційні технології в освіті. - 2019. - № 40. - С. 80-94.