Текущий выпуск

Вход в систему

Діаграма класів UML як засіб моделювання інформаційної системи моніторингу освіти


Год публикации2008
АвторыОстрей О. Р.
Язык статьиУкраинский
Ключевые слова-
Аннотация

У статті розглянуто особливості функціонування інформаційно-аналітичної системи багаторівневого моніторингу освіти. Описана діаграма класів UML для моделювання інформаційно-аналітичної системи багаторівневого моніторингу вищого навчального закладу. Ця діаграма описує статичний вид системи відносно процесів, відображає властивості об’єктів та суб’єктів, їх взаємодію. Також дозволяє аналізувати множину станів елементів системи.

Нумерация страниц085-089
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000038
Вложение
[file] 085-089.pdf

Altmetric: 

Литература: 

1. Чекурін В., Острей С., Острей О. Модель функціонування інформаційно-аналітичної системи багаторівневого моніторингу якості освіти // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів. – 2007. – №6. – С. 66-76.
2. Чекурін В.Ф., Острей С.В., Острей О.Р. Моделювання програмної системи для багаторівневого моніторингу якості освіти // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні “ІНФОТЕХ-2007”. Частина 2: Матеріали між нар. наук.-практ. конф., м.Севастополь, 10-16 вересня 2007р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007. – С.147-148.
3. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 498 с.:ил.
4. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. Полный курс.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 1088с.: ил.
5. Кузнецов С.Д. Концептуальное проектирование реляционных баз данных с использованием языка UML // Новые публикации, 15.03.2008. – www/CITForum.ru.
6. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон А Язык UML: Руководство пользователя. – М.: ДМК, 2000. – 356 с.: ил.
7. Мюллер Р.Дж. Базы данных и UML. Проектирование / Первод. с англ. Е. Молодцова. – М.: Издательство “Лори”,2002. – 432с.: ил.
8. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – С.-Пб.:Питер, 2001. – 740 с.: ил.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Chekurin V., Ostrej S., Ostrej O. Model' funkcionuvannja informacijno-analitychnoi' systemy bagatorivnevogo monitoryngu jakosti osvity // Fizyko-matematychne modeljuvannja ta informacijni tehnologii'. – L'viv. – 2007. – №6. – S. 66-76.
2. Chekurin V.F., Ostrej S.V., Ostrej O.R. Modeljuvannja programnoi' systemy dlja bagatorivnevogo monitoryngu jakosti osvity // Informacijni tehnologii' ta informacijna bezpeka v nauci, tehnici ta navchanni “INFOTEH-2007”. Chastyna 2: Materialy mizh nar. nauk.-prakt. konf., m.Sevastopol', 10-16 veresnja 2007r. – Sevastopol': Vyd-vo SevNTU, 2007. –
S.147-148.
3. Jakobson A., Buch G., Rambo Dzh. Unificirovannyj process razrabotki programmnogo obespechenija. – SPb.: Piter, 2002. – 498 s.:il.
4. Garsia-Molina G., Ul'man Dzh., Uidom Dzh. Sistemy baz dannyh. Polnyj kurs.: Per.s angl. – M.: Izdatel'skij dom “Vil'jams”, 2004. – 1088s.: il.
5. Kuznecov S.D. Konceptual'noe proektirovanie reljacionnyh baz dannyh s ispol'zovaniem jazyka UML // Novye publikacii, 15.03.2008. – www/CITForum.ru.
6. Buch G., Rambo Dzh., Jakobson A Jazyk UML: Rukovodstvo pol'zovatelja. – M.: DMK, 2000. – 356 s.: il.
7. Mjuller R.Dzh. Bazy dannyh i UML. Proektirovanie / Pervod. s angl. E. Molodcova. – M.: Izdatel'stvo “Lori”,2002. – 432s.: il.
8. Gordeev A.V., Molchanov A.Ju. Sistemnoe programmnoe obespechenie. – S.-Pb.:Piter, 2001. – 740 s.: il.0
Your rating: Нет
Библиографическое оформление статьи:
Острей О.Р. Діаграма класів UML як засіб моделювання інформаційної системи моніторингу освіти / О.Р.Острей // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 2. - С. 85-89.