PSYCHOLOGICAL STRATEGY OF COOPERATION, MOTIVATIONAL, INFORMATION AND TECHNOLOGICAL COMPONENTS OF FUTURE HUMANITARIAN TEACHER READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN POLYSUBJECTIVE LEARNING ENVIRONMENT

Keywords: humanitarian teacher, informational and technological component, motivational component, polysubjective educational environment, psychological strategy of cooperation, readiness to professional activities, reflective component

Abstract

     Redefining of modern information and communication technologies (ICT) from teaching aids to teaching process subjects, continuous growth of their subjectivity necessary demands appropriate knowledge, skills, appropriate attitude to didactic capabilities of ICT, ability to cooperate with them and to build pupils learning activity aimed at formation and development of self organization, self development skills, promoting their subjective position in getting education that will be readiness of modern teacher to organize effective professional activities in polysubjective learning environment (PLE).
     The new tasks of humanitarian teacher related to self selection and design of educational content as well as the modeling of the learning process in conditions of PLE virtualized alternatives choice, impose special requirements to professionally important teacher’s personality qualities, rather to his readiness to implement effective professional work in such conditions.
     In this article the essence of future humanitarian teacher readiness concept to professional activity in polysubjective educational environment is proved. The structure of the readiness is analyzed. Psychological strategy of cooperation, reflective, motivational and informational partials are substantiated and characterized as components of the future humanitarian teacher readiness to professional activities in polysubjective educational environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References


1. Oleksandrenko K.V. PsihologIchnI chinniki rozvitku profesIynoYi komunIkativnoYi dIyalnostI maybutnIh fahIvtsIv mIzhnarodnih vIdnosin: [monografIya] / K.V.Oleksandrenko. – Hmelnitskiy, 2012. – 372 s.
2. EntsiklopedIya osvIti / AkademIya ped.. nauk UkraYini; golyu red. V.G. Kremen. – K.: YurInkom Inter, 2008. – 1040 s.
3. Uznadze D.N. Psihologicheskie issledovaniya / D.N.Uznadze. – M.: Nauka, 1966. – 451 s.
4. ZEnya L.Ya. Teoretiko-metodichnI zasadi pIdgotovki maybutnIh uchitelIv do navchannya Inozemnih mov uchnIv profIlnoYi shkoli: monografIya / Lyudmila YakIvna ZEnya. – GorlIvka: Vidavnitstvo GDPIIM, 2011. – 436 s.
5. Slastenin V.A. Psihologiya i pedagogIka: ucheb. Posobie [dlya stud. vyissh. Ucheb. zavedeniy] / V.A.Slastenin, V.P.Kashirin. – [3-eizd., stereotip.]. – M.: Izd. Tsentr «Akademiya», 2004. – 489 s.
6. Dyachenko M.I. Psihologicheskie problemyi gotovnosti k deyatelnosti / M.I.Dyachenko, L.A.Kandyibovich. – Mn.: BGU, 1976. – 176 s.
7. Moroz A.G. Formirovanie gotovnosti k pedagogicheskoy deyatelnosti u buduschih uchiteley / A.G.Moroz // Psihologo-pedagogicheskie osnovyi sovershenstvovaniya spetsialistov universiteta. – Dnepropetrovsk: Izd-vo Dnepropetrovskogo universiteta, 1980. – S.71-75
8. Maksimenko S.D. PsihologIya osobistostI: [pIdruchnik] / S.D.Maksimenko, K.S.Maksimenko, M.V.Papucha. – K.: TOV «KMM», 2007. – 296 s.
9. Semichenko V.A. Psihologiya deyatelnosti / V.A.Semichenko. – K.: Izd-vo Eshke A.N., 2002. – 248 s.; Chayka V.M. PIdgotovka maybutnogo vchitelya do samoregulyatsIYi pedagogIchnoYi dIyalnostI: [monografIya] / V.M.Chayka, za red.. G.V.Tereschuka. – TernopIl: TNPU, 2006. – 275 s.
10. Maslow, A. H. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. – #50(4). – 1943. – R. 370-96.
11. Selezneva E.V. Obschenie kak sreda dlya samorazvitiya lichnosti: monografiya / E.V.Selezneva. – M.:RAGS, 2002. – 192 s.
12. Ivanova S.P. Pedagogicheskaya deyatelnost kak protsess gumanisticheski-orientirovannogo polisub'ektnogo vzaimodeystviya v sovremennoy sotsialno-obrazovatelnoy srede: Dis.. d-ra psihol. nauk: 19.00.07. – Spb., 2000. – 334 s.
13. Velichkovskiy B.M. Sovremennaya kognitivnaya psihologiya. – M., 1982. - 336 s.
14. Levites D.G. Avtodidaktika. Teoriya i praktika konstruirovaniya sobstvennyih tehnologiy obucheniya. – M.: Izd-vo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Izd-vo NPO «MODEK», 2003. – 320 s.
15. Mamazhanov M. Psihologicheskie osobennosti svyati poznavatelnoy aktivnosti s samootsenkoy v mladshem shkolnom vozdaste: dis… kand.. psihol. Nauk: 19.00.07 / Mahmud Mamazhanov. – M., 1981. – 170 s.
16. Zaharova A.V. Genezis samootsInki: avtoref.. dis..d-ra psihol. nauk: 19.00.07 «vozrastnaya i pedagogicheskaya psihologiya» / A.V.Zaharova. – M., 1989. – 42 s.
17. Anisimov O.S. Refleksivno-myislitelnaya kultura pedagoga. – M.: Tsentr nauchno-tehnicheskoy informatsii, propagandyi i reklamyi, 1990. – 26 s.
18. Habibulin D.A.Razvitie poznavatelnoy samostoyatelnosti studentov universiteta na osnove individualizatsii obucheniya: dis… kand.. ped.. nauk: 13.00.08 / Habibulin Denis Astahovich. – Magnitogorsk, 2003. – 180 s.
19. Knyazyan M.O. SamostIyno-doslIdnitska dIyalnIst uchitelIv Inozemnih mov: teorIya I praktika [monografIya] / MarIya OleksIYivna Knyazyan. – IzmaYil: SmIl, 2006. – 242 s.
20. za MalihInim O.V., s.145, MalihIn O.V. OrganIzatsIya samostIynoYi dIyalnostI vischih pedagogIchnih navchalnih zakladIv: teoretiko-metodologIchniy aspekt: [monografIya] / Oleksandr Volodimirovich MalihIn. – Kriviy RIg: Vidavnichiy dIm, 2009. – 307 s.
21. Karpov A.V. Refleksivnost kak psihicheskoe svoystvo i metodika ee dIagnostiki / Anatoliy Viktorovich Karpov // Psihologicheskiy zhurnal. – 2003. – T.24. - # 5. – S.45-57.
22. Mikityuk S.O. Resursniy pIdhId do profesIynoYi pIdgotovki maybutnogo vchitelya: [monografIya] / SergIy Oleksandrovich Mikityuk. – HarkIv: Monograf, 2012. – 342 s.
23. Zanyuk S.S. PsihologIya motivatsIYi: Navchalniy posIbnik / SergIy Stepanovich Zanyuk. – K.: LibId, 2002. – 304 s
24. Melnichuk I.M. TeorIya I praktika profesIynoYi pIdgotovki maybutnIh sotsIalnih pratsIvnikIv zasobami Interaktivnih tehnologIy: [monografIya] / Irina MikolaYivna Melnichuk. – TernopIl, 2010. – 326 s.
25. Morska L.I. TeorIya I praktika navchannya anglIyskoYi movi: Navchalniy posIbnik / LIlIya IvanIvna Morska. – TernopIl: Aston, 2003. – 248 s.
26. Bespalov P.V. Kompyuternaya kompetentnost v kontekste lichnostno-orientirovannogo obucheniya / P.V.Bespalov // Pedagogika. – 2003. – # 4. – S.41-45.
27. ToloknInova A.G. Metodika realizatsii obucheniya informatsionnyim tehnologiyam v sisteme povyisheniya kvalifikatsii rukovoditeley i spetsialistov: Avtoref…dis. kand. ped. nauk: 13.00.08. – Tolyatti, 2000. – 21 s.
28. Gapon Yu.A. Zastosuvannya komp'yuternoYi tehnIki u sistemI Intensivnogo navchannya Inozemnih mov / Yu.A.Gapon // InozemnI movi. – 2000. - # 2. – S.22-26.
29. KEdrovIch G. TeorIya I praktika zastosuvannya komp'yuternih tehnologIy u zagalnoosvItnIh I profesIynih navchalnih zakladah PolschI / Gzhegozh KEdrovIch. – K.: Vischa shkola, 2001. – 356 s.
30. Kozlakova G.O. TeoretichnI I metodichnI osnovi zastosuvannya InformatsIynih tehnologIy u vischIy tehnIchnIy osvItI. – K.: IZMN; VIPOL. – 1997. – 176 s.
31. Morska L.I. Teoretiko-metodologIchnI zasadi pIdgotovki vchitelya Inozemnih mov do vikoristannya InformatsIynih tehnologIy: [monografIya] // LIlIya IvanIvna Morska. – TernopIl: TNPU Im. Volodimira Gnatyuka, 2007. – 243 s.
32. Robert I.V. Sovremennyie informatsionnyie tehnologii v obrazovanii: didakticheskie problemyi, perspektivyi ispolzovaniya. – M.: Shkola-Press, 1994. – 205 s.
33. Warschauer M. Network-based Language Teaching. Concepts and Practice. – Cambridge: CUP, 2000. – 256 p. ta In.
34. Morska L.I. Metodichna sistema pIdgotovki vchitelya Inozemnih mov do vikoristannya InformatsIynih tehnologIy u navchannI uchnIv: [monografIya] // LIlIya IvanIvna Morska. – TernopIl: TNPU Im. Volodimira Gnatyuka, 2007. – 243 s.
Published
2015-02-05
Pages
111-121
How to Cite
SpivakovskaY. (2015). PSYCHOLOGICAL STRATEGY OF COOPERATION, MOTIVATIONAL, INFORMATION AND TECHNOLOGICAL COMPONENTS OF FUTURE HUMANITARIAN TEACHER READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN POLYSUBJECTIVE LEARNING ENVIRONMENT. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (18), 111-121. https://doi.org/10.14308/ite000474