COMPUTER ANIMATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS BASED ON FLASH-TECHNOLOGY AS TOOL FOR PRESENTATION EDUCATIONAL LECTURE MATERIAL

  • N. Zagatska Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr
Keywords: cryptology, computer animation, flash-technology, visualization

Abstract

     Rapid development of new information and communication technologies (ICT) and informatization of education places heavy demands on computer science specialists training. Among the most important methodological procedures that conducive to increasing of motivational component of educational process and, as a consequence making it more efficient is the use of visualization. The using of multimedia technology is perspective direction for realization of the didactic visualization principle. By means of visualization of abstract objects and events implemented by computer tools, had been elevated level of perception complicated educational material, ensured its optimal learning and memorizing by students.
     The article considers issues improvement the course of Cryptology training at higher school by tools of computer animation based on flash-technology. The practicability using multimedia applications both at the explanation of new material, and in the course of independent work of students is given. The introduction of computer animation of cryptographic algorithms based on flash-technology in the educational process activates the cognitive function of students and develops their interest to the subject. Has been proposed demonstrate cryptographic algorithms with accompaniment of animated flash-presentations based on CrypTool 1 

Downloads

Download data is not yet available.

References


1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. [Електронний ресурс] – Я.Я Болюбаш // Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997.– 64с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_890_43757791.pdf
2. Биков В.Ю. Основні концептуальні засади інформатизації освіти і головна парадигма прийдешнього суспільства знань / В.Ю. Биков // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр. / Національна академія педагогічних наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – С. 32-42.
3. Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах/ М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8–15.
4. Лапінський В.В. Навчальне середовище нового покоління та його складові // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова [Текст], 2008. – № 6 (13) – С.26-32.
5. Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. [Електронний ресурс] / М. Н. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 2 (6). – 8 с. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article /view/138/124#.VB_fhJR_u84
6. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія [Електронний ресурс] / [Литвинова С.Г., Спірін О.М., Шишкіна, М.П. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 153 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8732
7. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання: монографія / Ю. В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 400 с.
8. Волошинов С.А. Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища [Електронний ресурс] / С.А. Волошинов // Інформаційні технології в освіті/ Херсонський державний університет; гол. ред.: О. В. Співаковський. – Херсон, 2011. – Вип. 10 – 10 с. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/231
9. Дибкова Л. М. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний засіб реалізації у навчальній діяльності принципу наочності [Електронний ресурс] / Л. М. Дибкова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – 13 с. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/376#.VYq1XVJcp0I
10. Козак Т. М. Інтенсифікація лекції у вищій школі засобами мультимедійних презентацій [Електронний ресурс] / Т. М. Козак// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 2 (28). – 11 с. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view /651#.VYhGHVJcp0I
11. Атаман Т. Л. Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій / Т. Л. Атаман // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2011. – №. 10. – С. 144-148.
12. Гугнін В. М. Створення засобів тестування для дистанційного навчання на базі технології Flash [Текст] / Гугнін В.М., Лимаренко В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція № 14 – Сучасні технології в освіті – НТУ «ХПИ», 2011.
13. Швецова Г. А. Майбутнє – за Flash-технологіями навчання студентів педагогічних ВНЗ / Г. А. Швецова// Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. –2010. – № 2. – С. 49-54.
14. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К.:Академвидав, 2010. – 200 с. – С. 68-75
15. Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) [Електронний ресурс] / С. С. Риженко. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – Том 11, № 3. – 11 с. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/viewFile/59/45.
16. Загацька Н. О. Огляд різних версій пакету CrypTool як засобу захисту інформаційних ресурсів. [Електронний ресурс] / Н. О. Загацька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 5(31). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt /article/view/744/548
17. Загацька Н. О. Оцінка якості спеціалізованого програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів у процесі навчання криптології / Н. О.Загацька // Наукові записки. Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 20154. – Вип. 7. – С. 38-42.
18. Фергюсон Н. Практическая криптография / Нильс Фергюсон, Брюс Шнайер; [пер. с англ. Н.Н. Селиной]. – М.: «Диалектика», 2004. – 432 с.
Published
2015-11-28
Pages
105-114
How to Cite
Zagatska, N. (2015). COMPUTER ANIMATION OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS BASED ON FLASH-TECHNOLOGY AS TOOL FOR PRESENTATION EDUCATIONAL LECTURE MATERIAL. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (25), 105-114. https://doi.org/10.14308/ite000565