INFORMATION TECHNOLOGIES AS COMPONENT OF FUNCTIONAL AND SUBSTANTIAL MODEL OF FORMATION PREDICTIVECOMPETENCE OF FUTURE MASTERS OF PRIMARY EDUCATION

  • A. Kinesheva K. D. Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University, Odesa
Keywords: model, pedagogical conditions, the predictive competence, master of primary education, information technologies

Abstract

     Considerd the structure and the maintenance of the model of formation of predictive competence of future masters of primary education by means of information technologies.Revealed the purposes, the main methodological approaches and the principles to the organization of this process. The effectiveness of this model provided by the system of pedagogical conditions: formation of motivational-value treatment to future predictive activity; determination of understanding the existing dependence between the level of predictive competence and level of the general professional competence of future masters of primary education through introduction of a special course «Predictive activity in system of management of primary education»; innovative information and communication the educational environment; integration of a special course «Predictive activity in system of management of primary education», production, pre-graduation practices. The realization of the specified pedagogical conditions is planning to enable due to specially created information and education environment, presented by innovative forms, methods and means which are relative.
     Defined the following structural components (motivational-value, pregnant, technological and personal), criteria (motivational-value, cognitive, operational-activity, reflexive), the indicators and levels (advanced, sufficient and basic) formation of predictive competence of future masters of primary education. The educational process constructed on the basis of this model allows to reach desirable result: to create predictive competence at future masters of primary education.

Downloads

Download data is not yet available.

References


1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
2. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 128 с.
3. Боярчук Н. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів ̸ Н. Боярчук ̸̸ ̸ Педагогічні науки. – 2013. – № 1 (57). – С. 85-95.
4. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.
5. Васюк О. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів : монографія / О. В. Васюк. – К. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 336 с.
6. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: [навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури] / C. C. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
7. Галіцан О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процессі навчання у вищому навчальному закладі [Текст] : 13.00.04 : захищена 10.06.10 : дис. ... канд. пед. наук : утв. 05.05.10 / Ольга Анатоліївна Галіцан ; ДЗ «Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського» .  О., 2010 .  278 с.
8. Гомеля Н. С. Методологічні засади особистісного підходу в освіті / Н. С. Гомеля // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи.  2014. – Вип. 1. – С. 27-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2014_1_6.pdf
9. Горобец С. Н. Использование компьютерно ориентированных технологий обучения в высшей школе // Сб. докл. междунар. интернет-конф. «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета». – 1-30 ноября. – 2013. – Минск: Изд-во БГУ. – С. 44–56.
10. Кремень В. Г. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування / В. Г. Кремень, В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 2. – 150 с.
11. Курлянд З. Н. Професійна усталеність вчителя – основа його педагогічної майстерності. – Одеса, 1995. – 160 с.
12. Кушнер Ю. З. Методология и методы педагогического исследования : учебно-методическое пособие / Ю. З. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с.
13. Максимюк С.П. Педагогіка : Навчальний посібник / С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2005. 667 с.
14. Пєхота О. М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч.посіб./ О.М. Пєхота та ін. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 240 с.
15. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс] : постанова КМУ від 03.10.93 № 896 // Офіційний веб-сайт Верховної ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
16. Співаковський О. До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач –студент – середовище» / О. Співаковський, Л. Петухова, Н. Воропай // Наука і освіта. – 2011. – № 4/С. – С. 401–405.
17. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности / Э.Г.Юдин. – М.: Наука, 1978.
Published
2015-11-28
Pages
115-125
How to Cite
Kinesheva, A. (2015). INFORMATION TECHNOLOGIES AS COMPONENT OF FUNCTIONAL AND SUBSTANTIAL MODEL OF FORMATION PREDICTIVECOMPETENCE OF FUTURE MASTERS OF PRIMARY EDUCATION. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (25), 115-125. https://doi.org/10.14308/ite000566