ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО/ПРОЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ТА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ»

  • Л. М. Ожиндович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси
Ключові слова: проблемно/проєктно орієнтовані технології навчання, проєктна діяльність, проєкт, проблемно орієнтоване навчання, система керування вмістом (CMS), WordPress, Joomla, загальні компетентності, предметні (фахові) компетентності, оцінювання проєктів

Анотація

У статті розглянуто досвід успішного впровадження та особливості використання проблемно/проєктних технологій навчання для студентів технічних та ІТ-спеціальностей у межах курсу «Системи керування вмістом веб-сайтів». У ході вивчення курсу здійснюється реалізація проєкту — повноцінного функціонального веб-сайту, що сприяє опануванню навчального матеріалу дисципліни, формуванню загальних та предметних (фахових) компетентностей, отриманню запланованих програмних результатів навчання, що передбачаються освітніми програмами спеціальностей, а також набуванню практичних навичок майбутньої професійної діяльності, підтримки та розвитку дієздатного проєкту, який вже є професійним доробком.

Курс «Системи керування вмістом веб-сайтів» створено за сучасними технологіями організації навчальної діяльності з широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій та можливістю визначати не лише навчальні досягнення студентів, а й проявляти і розвивати при виконанні проєкту власну творчість та індивідуальність. Курс доступний в онлайн режимі, для нього підібрані вільнопоширювані навчально-методичні матеріали, розроблено вимоги до завершеного проєкту веб-сайту, надано можливість завантаження посилання та презентації готового сайту для оцінювання.

Щоб визначити дієздатність проєкту, запропоновано критерії для оцінювання, які входять до системи спільного оцінювання проєктів викладачем та студентами, створено засоби організації та обробки результатів оцінювання за допомогою сервісів Google. Під час вивчення курсу визначено відповідність формування загальних, предметних (фахових) компетентностей та забезпечення програмних результатів навчання видам робіт над проєктом.

Отримані результати використання проблемно/проєктно орієнтованих технологій навчання на прикладі курсу «Системи керування вмістом веб-сайтів» спонукають розвивати міжпредметні зв’язки та втілювати міждисциплінарні проєкти, а також активно впроваджувати методи проблемно/проєктного навчання у більшість дисциплін навчальних планів для студентів технічних та ІТ-спеціальностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Ожиндович, Л. М. (2018). Впровадження проєктної діяльності в курс «Системи керування вмістом» для студентів технічних спеціальностей. Матеріали ІІ всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерноорієнтованих технологій в освіті та науці», 61-65. Київ: Київський університет імені Б. Грінченка.
2. Gray, A. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrialrevolution/.
3. Луценко, Г. & Тарасенкова, Н. А. (ред.) (2017). Професійна підготовка майбутніх інженерів на засадах проєктно орієнтованого навчання. Черкаси: Чабаненко Ю. А. 4. Савченко, Л. О. (2013). Проектна діяльність в практиці вищої педагогічної школи. Матеріали конференції “Modern problems of education and science – 2013”, Budapest. Відновлено з http://scaspee.com/6/post/2013/01/11.html.
5. Карабін, О. Й. (2016). Проектна діяльність у формуванні професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Молодий вчений, 12 (1), 436-440.
6. Шацька, З. Я. (2015). Впровадження проєктних технологій в діяльність ВНЗ: переваги та недоліки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Спецвипуск. Серія «Економічні науки», 374-383.
7. Ткачук, В. В., & Савченко, О. О. (2018). Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом проблемного викладання лекційного матеріалу. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 21, 199-203.
8. Курлянд, З. Н., Хмелюк, Р. І., Семенова, А. В., Ломонова, М. Ф., Осипова, Т. Ю., Цокур, О. С., ... Богданова, І. М. (2017). Педагогіка вищої школи. Київ: Знання.
9. Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ: Кондор.
10. Mohr, K. A., & Mohr, E. S. (2017). Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence, 1. Відновлено з https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=jete.
11. Бушев, Д. С., & Морозов, В. В. (2000). Динамическое лидерство в управлении проєктами (изд. 2). Киев: Украинская ассоциация управления проєктами.
12. Astwell Soft LLC (2019). CMS. Retrieved from https://astwellsoft.com/uk/blog/cms.html.
13. Новодранова, В. А., & Крюков, Д. С. (2018). Модель використання динамічних генераторів вебсайтів. Матеріали ХIII міжнародної конференції «Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості», 3, 67-70. Дніпро.
14. World Wide Web Technology Surveys (2019). Content Management Systems.Retrieved from https://w3techs.com/.
15. Данильчук, Д. О. & Шимон , О. М. (2016). Вибір сучасної CMS для створення оригінального сайту-візитки. Актуальні питання сучасної інформатики: зб. наук. праць студентів, магістрантів та викладачів (1), 71-75.
16. Галицький, О. В. (2015). Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 15(22), 131-135.
17. Ожиндович, Л. М. (2018). Використання проєктних технологій під час вивчення курсу «Системи керуванням вмістом». Матеріали всеукраїнської науково-практичної Iнтернет конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», C. 127-130. Черкаси.
18. Вольневич, О. І. (2013). Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). Відновлено з http://lib.iitta.gov.ua/1336/1/8662970-1-PB_Copy.pdf.
19. Ожиндович, Л. М. (2019). Формування загальних та фахових компетентностей у студентів технічних спеціальностей на засадах проблемно/проєктно орієнтованого навчання при вивченні курсу «Системи керуванням вмістом веб-сайтів». Матеріали всеукраїнської науковопрактичної Iнтернет-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», С. 255-261. Черкаси
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
80-94
Як цитувати
Ожиндович , Л. М. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО/ПРОЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ТА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ» . Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (40), 80-94. илучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/734