ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ CAD/CAM СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ МЕХАНІКІВ

  • М. В. Рассовицька Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг
Ключові слова: AutoCAD, CAD, CAM, інженер-механік, професійна компетентність, хмарні технології, хмарний сервіс

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена протиріччям між зростанням вимог до ІКТ компетентності інженерів-механіків, зокрема з використання хмаро орієнтованих CAD/CAM систем, з одного боку та недостатній рівень використання хмарних ІКТ у навчанні бакалаврів з прикладної механіки з іншого. Мета дослідження полягає у виокремленні хмаро орієнтованих CAD/CAM систем, які доцільно використовувати як засіб формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-механіків, та розробці методичних рекомендацій до їх використання. Важливість інформатичної підготовки бакалаврів з прикладної механіки та формування здатності до використання комп’ютеризованих систем проєктування і виробництва підтверджено аналізом освітніх стандартів та діючих освітніх програм. На основі аналізу різноманітних програмних продуктів визначено, що найбільш доцільним є використання у професійній підготовці майбутніх інженерів-механіків продуктів компанії AutoDesk. Розрізнені програмні продукти та хмарні сервіси потребують інтеграції на основі єдиного доступу, який може забезпечити обліковий запис Google. Запропоновано модель використання хмарних технологій як засобу формування ІКТ-компетентностей бакалаврів з прикладної механіки. За умови використання відповідних методів та форм організації навчання з використанням хмаро орієнтованих ІКТ, а також засобів діагностики досягається очікуваний результат застосування моделі: підвищення рівня сформованості професійної компетентності бакалаврів з прикладної механіки. Таким чином хмаро орієнтовані CAD/CAM системи стають провідними засобами формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-механіків, формують здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки. Використання хмарних сервісів Google сприяє подальшому розвитку навичок студентів практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бойко, В. А. (2019) Методика навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків засобами комп’ютерного моделювання (Дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ.
2. Стандарт вищої освіти України: рівень вищої освіти перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти бакалавр, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність: 131 Прикладна механіка (2019). Міністерство освіти і науки України. Київ.
3. Джеджула, О. М. (2007). Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів (Дис. докт. пед. наук). Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль.
4. Рассовицька, М. В. (2016). Місце та роль хмарних технологій у професійно-практичній підготовці майбутніх фахівців з прикладної механіки. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 13, 78-91.
5. Rassovytska, M. & Striuk, A. (2017). Mechanical Engineers’ Training in Using Cloud and Mobile Services in Professional Activity. CEUR Workshop Proceedings, 1844, 348-359. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000348.pdf.

REFERENCES (TRASLATED AND TRANSLITERATED)

1. Boyko, V. A. (2019). Technique for teaching engineering graphics for future mechanical engineers by means of computer simulation (PhD thesis in Pedagogical Sciences). M.P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv.
2. Higher Education Standard of Ukraine: First Higher Education Level (Bachelor), Higher Education Bachelor’s Degree, Field of Science 13:Mechanical Engineering, Specialty: 131 Applied Mechanics (2019). Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv.
3. Dzhedzhula, O. M. (2007) Theory and methodology for graphic training of engineering specialties students in higher educational establishments (Doctor Thesis in Pedagogical Sciences). Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil.
4. Rassovytska, M. V. (2016) The place and role of cloud technologies in the professional and practical training of future specialists in applied mechanics. Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical Sciences, 13, 78-91.
5. Rassovytska, M. & Striuk, A. (2017) Mechanical Engineers’ Training in Using Cloud and Mobile Services in Professional Activity. CEUR Workshop Proceedings, 1844, 348-359. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000348.pdf.
Опубліковано
2019-12-26
Сторінки
75-86
Як цитувати
Рассовицька, М. В. (2019). ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ CAD/CAM СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ МЕХАНІКІВ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (41), 75-86. илучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/755