СТВОРЕННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

  • Т.В. Вдовичин Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич
Ключові слова: ІКТ, майбутні вчителі, тестування, електронні презентації

Анотація

Актуальним завданням підготовки вчителя за певним профілем є формування ІКТ-компетентності для використання у процесі навчання та майбутній професійній діяльності. Використання ІКТ сприямите формуванню технологічної грамотності, раціонального використання інформаційних ресурсів, інформаційної культури майбутнього вчителя. Навички роботи з ІКТ сприятимуть позитивному становленню іміджу сучасного вчителя.Реалізація набутих вмінь щодо використання ІКТ у практичній діяльності майбутнього вчителя дозволяє найперше презентабельно подати учням навчальний матеріал. Швидким на якісним інструментом для майбутнього вчителя є використання електронних презентацій, можливості яких не вичерпуються поданням навчальної інформації для учнів з ефектами анімації. За допомогою електронних презентацій можна організовувати проведення контролю знань через анкетування, тестування чи опитування учнів.У статті продемонстровано етапи конструювання тестів за допомогою електронних презентацій, а саме: створення тесту з однією чи кількома правильними відповідями, встановлення відповідності між множинами запитань і відповідей, визначення правильної послідовності дій.Дане дослідження акцентує увагу на використанні студентами електронних презентацій у процесі навчання не тільки для демонстрації навчального матеріалу, а й можливість організації  контролю знань, що сприятиме до використання ІКТ для освоєння фахових дисциплін, проходження педагогічної практики, виконання індивідуальних завдань, написання курсових та кваліфікаційних робіт.Застосування вчителем електронних презентацій урізноманітнює навчальний процес та допомагає організувати учнівський колектив. Можливості електронних презентацій сприяють формуванню вмінь щодо користування ПК у професійній діяльності, а також ІКТ-компетентності та вмотивованості вчителя певного профілю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Биков, В.Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія, 684.
2. Буйницька, О.П. (2011). Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник, 240.
3. Глинський, Я.М. (2010). Практикум з інформатики, 210.
4. Гуревич, Р. С. & Кадемія, М.Ю. & Козяр, М.М. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті, 506.
5. Дибкова, Л. М. (2012). Інформатика та комп. техніка: посібник, 464.
6. Литовченко, І. В. & Максименко, С.Д. & Болтівець, С. І. (2010). Діти в Інтернеті : як навчити безпеці у віртуальному світі: посібник, 48.
7. Жалдак, М. І. (2005). Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті. Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка, 6, 17-24.
8. Калініна, Л. М. & Носкова М.В. (2013). Gооgle-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: посібник,182.
9. Козак, Т.М. & Когут, У.П. & Вдовичин, Т.Я. (2017). Комп’ютерні інформаційні технології в освіті [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти]: практикум, 136 .
10. Морзе, Н.В. (2008). Основи інформаційно-комунікаційних технологій, 352.
11. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. №344/2013 (25.06.2013).
12. Руденко, В.Д. (2012). Базовий курс інформатики, 368.
13. Смирнова-Трибульска, Є.М. (2007). Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності вчителя: посібник для вчителів, 525.
14. Томашевський, О.М. & Цегелик, Г.Г. & Вітер, М.Б. & Дудук, В.І. (2012). Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навчальний посібник, 296.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. V. Yu. Bykov (2008). Models of Organizational Systems of Open Education: monograph, 684.
2. Buynytska, OP (2011). Information technologies and technical means of education: textbook, 240.
3. Glinsky, Ya.M. (2010). Workshop on Informatics, 210.
4. Gurevich, R.S. & Kademiya, M.Yu. & Kozyar, M.M. (2012). Information and communication technologies in vocational education, 506.
5. Dibkova, L.M. (2012). Informatics and comp. technique: manual, 464.
6. Litovchenko, I.V. & Maksimenko, S.D. & Boltivets, S.I. (2010). Children on the Internet: how to teach security in the virtual world: a guide, 48.
7. M. I. Zhaldak (2005). About some methodical aspects of teaching informatics in school and pedagogical university. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho universytetu im. V. Hnatiuka, Seriya: Pedahohika, № 6, 17-24.
8. Kalinin, L.M. & Noskova M.V. (2013). Google services for teachers. The first steps of a beginner: a manual, 182.
9. Kozak, T.M. & Kohut, U.P. & Vdovychyn, T.Ya. (2017). Computer Information Technologies in Education [for training specialists of the second (master's) level of higher education]: workshop, 136.
10. Morse, N.W. (2008). Fundamentals of information and communication technologies, 352.
11. National strategy for the development of education in Ukraine until 2021. №344 / 2013 (25/06/2013).
12. Rudenko, V.D. (2012). Basic course of computer science, 368.
13. Smirnova-Tribulska, E.M. (2007). Information and communication technologies in the professional activities of teachers: a guide for teachers, 525.
14. Tomaszewski, O.M. & Tsegelik, G.G. & Wind, M.B. & Duduk, VI (2012). Information technology and business process modeling: a textbook, 296.
Опубліковано
2020-06-30
Сторінки
17-26
Як цитувати
Вдовичин, Т. (2020). СТВОРЕННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (43), 17-26. илучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/766