STUDYING OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION DEVELOPMENT IN THE TIMES OF UNR BY MEANS OF ELECTRONIC PRESENTATION

  • L.V. Artemova Kyiv International University, Kyiv,
Keywords: methods, ways, content, methodology, electronic presentations, lectures, seminars, students’ individual work

Abstract

     Development of the students’ competences which consist of the three main groups (general,instrumental, interpersonal) provides education of high quality. The instrumental one means “computer skills and information management abilities”. That is the reason why pedagogical staff and students have to master information technologies on the appropriate level.
     Structural and methodological peculiarities of e-presentations usage on “Early Childhood Education Development in the Times of UNR” topic at lectures, seminars and students’ individual work are considered in the article.
     The represented methodology of e-presentations usage supplies interactive educational activities of students and teachers. It is considered as a complex of different tasks. It promotes cognitive activities, encourages interest for mastering the content, directs students to use active methods of teaching.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References


1. Artemova L.V. Istoriya pedagogiky Ukrayiny : pidruchnyk [History of Ukrainian Pedagogy. Textbook], Kyiv, Lybid’, 2006. 424 p.
2. Babyn I.I., Boliubash Y.Y., Grubinko V.V., Stepko M.F., Shynkaruk V.D. Vyscha osvita i Bolons’kyi protses : navchal’nyi posibnyk [Higher Education and Bologna Process. Work book. Under Kremen’ editorship], Ternopil, navchal’na kniga Bogdan, 2004. 284 p.
3. Artemova L.V. (2013) Gromadians’ke vyhovannia doshkil’nykiv [Civil upbringing of preschool age children], Pedagogical Theory and Practice, (4), 404 p.
4. Pietukhova L.Y., Blyzniukov V.P. Mul’tymediynyi kurs z istoriyi pedagogiky : kompyuterna programa. Departament intelectual’noyi vlasnosti. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. Ukrayina [E-learning course on History of Pedagogy. Intellectual Property Department. Ministry of Education and Science of Ukraine. Ukraine]. A.C. No. 24162.
5. Spivakovskyi O.V., Pietukhova L.Y., Kotkova V.V. Informaysiyno-komunikatsiyni tekhnologiyi v pochatkoviy shkoli : navchal’no-metodychnyi posibnyk dlia studentiv napriamu pidgotovky “Pochatkova osvita” [Information and Communicative Technologies in primary education. Guidance manual for Students on Primary Education Training Program], Kherson, KSU, 2011. 272 p.
6. Traynev V.A. Dielovyie igry v uchebnom protsese. Metodologiya razrabotki i praktika provedeniya [Business games in education. Development Methodology and Practical Implementation], Moskov, 2-nd printing, Dashkov I.K, MAN IPT, 2005. 360 p.
7. Scherban P.M. Prykladna pedagogika : navchal’no-metodychnyi posibnyk [Applied Pedagogy. Guidance manual], Кyiv, Vyscha Shkola, 2002. 215 p.
8. Schurkova N.Y. Prikladnaya pedagogika vospitaniya : uchebnoye posobiye [Applied Pedagogy and Upbringing. Workbook], SPB, Piter, 2005. 366 p
Published
2015-02-05
Pages
7-13
How to Cite
ArtemovaL. (2015). STUDYING OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION DEVELOPMENT IN THE TIMES OF UNR BY MEANS OF ELECTRONIC PRESENTATION . Journal of Information Technologies in Education (ITE), (18), 7-13. https://doi.org/10.14308/ite000462