INFORMATION AND COMMUNICATION PEDAGOGICAL ENVIRONMENT AS MEANS OF FORMING OF MOTIVATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

  • I.V. Onishchenko Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih
Keywords: information and communication pedagogical environment, information and communication technologies, motivation, motivation of professional activity, three-subject relations

Abstract

     In terms of education informatization the formation of motivation to professional activity of the future primary school teacher most effectively takes place in information and communication pedagogical environment that provides new ways of presenting information, promotes the development of needs and readiness of students to perform professional activities with application of information and communication technologies.
     Information and communication pedagogical environment is a complex, multi-element pedagogical system, which accumulates information, organizational, intellectual, methodological, technical, program resources and promotes information and educational interaction in the model «teacher – student – environment».
     This environment creates favorable terms for forming of the expressed interest in the profession of primary school teacher, motivational-valued attitude toward pedagogical activity, promotes the education of students in information and pedagogical culture and creative activity in the independent capture of professional disciplines.
     Forming of interest in the profession of primary school teacher is assisted by bringing in of future specialist to the creative searches by the decision of the research tasks, creative nature, creation of own electronic products, creative projects.
     Information and communication pedagogical environment provides the realization of the potential of students by bringing them to self-education, which in terms of the environment acquires creative and research direction and promotes for non-standard decision of professional tasks on innovative bases.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References


1. Agarkov Yu.A. Strukturno-tipologicheskaya model motivatsii professionalnogo stanovleniya studentov-psihologov: diss. ... kand. psihol. nauk: 19.00.13 / Agarkov Yuriy Anatolevich; Tambov. gos. un-t im. G.R. Derzhavina. – Tambov, 2005. – 198 s.
2. Bogomolova Yu. I. Formirovanie motivatsii uchebno-professionalnoy deyatelnosti studentov v professionalno-pedagogicheskom obrazovanii: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 / Bogomolova Yuliya Ivanovna; Ural. gos. akademiya veterinarnoy meditsinyi. – Troitsk, 2008. – 216 s.
3. Voropay N. Vikoristannya InformatsIyno-komunIkatsIynogo pedagogIchnogo seredovischa u formuvannI samoosvItnoYi kompetentnostI maybutnogo fahIvtsya pochatkovoYi osvIti / N. Voropay // MaterIali Vseukr. nauk.-prakt. konf. [«Psihologo-pedagogIchnI umovi organIzatsIYi rozvivalnogo seredovischa v zakladah osvIti»] (Herson, 6-7 travnya 2010 r.). – Herson : Vid-vo HDU, 2010. – S. 51-54.
4. Denisenko V.V. Teoretiko-metodichnI zasadi vikoristannya InformatsIynih tehnologIy pIdgotovki maybutnIh uchitelIv pochatkovoYi shkoli / V.V. Denisenko // InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. – 2013. – # 16. – S. 63-67.
5. Druzhinin V. Psihologiya / V. Druzhinin. – SPb. : Piter, 2001. – 656 s.
6. Zaharova I.G. Formirovanie informatsionnoy obrazovatelnoy sredyi vyisshego uchebnogo zavedeniya: avtoref. diss. ... d-ra ped. nauk: 13.00.01 / Zaharova I.G.; Tyumen. gos. un-t. – Tyumen, 2003. – 46 s.
7. Kalchuk O.S. MotivatsIya do profesIynoYi dIyalnostI vIyskovosluzhbovtsIv-zhInok u DerzhavnIy prikordonnIy sluzhbI UkraYini: dis. ... kand. psihol. nauk: 19.00.09 / Kalchuk Olena SergIYivna; Nats. akad. Derzh. prikordon. sluzhbi UkraYini Im. B.Hmelnitskogo. – Hmelnitskiy, 2009. – 219 s.
8. Markova A.K. Psihologiya professionalizma / A.K. Markova. – M.: Znanie, 1996. – 308 s.
9. NIkItIna I. V. Formuvannya profesIynoYi motivatsIYi studenta yak determInanti yogo tvorchogo rozvitku I pratsevlashtuvannya / I.V. NIkItIna, V.V. Martich // VIsnik NatsIonalnogo tehnIchnogo unIversitetu UkraYini «KiYivskiy polItehnIchniy Institut». FIlosofIya. PsihologIya. PedagogIka. – 2010. – # 1(28). – S. 206-211.
10. Petuhova L.E. Teoretiko-metodichnI zasadi formuvannya Informatichnih kompetentnostey maybutnIh uchitelIv pochatkovih klasIv : dis… d-ra ped. nauk: 13.00.04 / Petuhova Lyubov EvgenIvna; Herson. derzh. un-t. – Herson, 2009. – 564 s.
11. SpIvakovskiy O. Do pitannya pro trisub’Ektnu didaktiku / O. SpIvakovskiy, L. Petuhova // Komp’yuter u shkolI ta sIm’Yi. – 2007. – # 5. – S. 7-9.
12. SpIvakovskiy O.V. Do otsInyuvannya vzaEmodIYi u modelI «Vikladach-student-seredovische» / O.V. SpIvakovskiy, L.E. Petuhova, N.A. Voropay // Nauka I osvIta. – 2011. – # 4/S. – S. 401-405.
Published
2015-02-05
Pages
96-114
How to Cite
OnishchenkoI. (2015). INFORMATION AND COMMUNICATION PEDAGOGICAL ENVIRONMENT AS MEANS OF FORMING OF MOTIVATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (18), 96-114. https://doi.org/10.14308/ite000472